หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์

หมวด รายการ จำนวน (บาท)
หมวดที่ 1
ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ (แบ่งชำระ 4 งวด งวดละ 24,500 บาท ในเดือน กรกฎาคม, ธันวาคม, พฤษภาคม และตุลาคม)
98,000 บาท
หมวดที่ 2
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา หน่วยกิตละ 500 บาท (ชำระช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม)
42,000 บาท*
หมวดที่ 3
ค่าธรรมเนียมสำเร็จการศึกษา (หักคืนเงินค่าประกันความเสียหายแรกเข้า 2,000 บาทแล้ว) (ชำระช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม)

- ค่าธรรมเนียมศิษย์เก่า (ตลอดชีพ) 2,500 บาท

- ค่าหนังสืออนุสรณ์ 400 บาท

- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,000 บาท

- ค่าวุฒิบัตร/ใบปริญญาบัตร 500 บาท
3,400 บาท
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตรไม่เกิน 150,000 บาท
หมายเหตุ

* เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณการเท่านั้น ชำระจริงตามรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเทียบโอนได้

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo