ศูนย์ทดสอบวิทยาลัย ดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเพิ่ม
โอกาส การลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทาง ด้านการโรงแรมและ การประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับ การรับรองมาตรฐาน คุณภาพทั้งในระดับประเทศ และในระดับ สากลที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือ ดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ ที่จะเข้าทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดการทดสอบที่วิทยาลัยดุสิตธานีนั้น จะเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้เป็นหลักฐานเข้าทำงาน ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ศูนย์ทดสอบ วิทยาลัยดุสิตธานี

มีดังนี้

ทดสอบฝีมือคนหางาน

สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Download File PDF ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือ ชื่อ สถานที่ทดสอบ

Download File PDF Download Brochure

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Download File PDF ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือ ชื่อ สถานที่ทดสอบ

Download File PDF ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือ ชื่อ สถานที่ทดสอบ

Download File PDF Download Brochure

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สังกัด ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

Download File PDF ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือ ชื่อ สถานที่ทดสอบ

Download File PDF Download Brochure

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยดุสิตธานี เวลา 8.30-17.30 น.
    ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
    อีเมล : wanusanan.kh@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-361-7811 #536