Hi

วารสาร วิทยาลัยดุสิตธานี

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานียังคงคุณภาพของเนื้อหาสาระทางวิชาการ
ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ บริหารธุรกิจ และด้านการศึกษา

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ISSN1906-070X เป็นวารสารวิชาการของวิทยาลัยดุสิตธานี มีการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา วารสารวิทยาลัยดุสิตธานียังคงคุณภาพของเนื้อหาสาระทางวิชาการ ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ บริหารธุรกิจ และด้านการศึกษา กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่ลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ ตามกระบวนการจัดทำวารสารทางวิชาการอย่างเข้มงวด กองบรรณาธิการวารสารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนถึงระดับนานาชาติในอนาคต
  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะด้าน การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร การท่องเที่ยว การโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม การจัดการนิทรรศการและการประชุม ตลอดจนด้านบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และการศึกษา ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่แวดวงวิชาการต่อไป

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี มีความยินดีที่จะรับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article)และบทความวิชาการ (Academic Article)และงานสร้างสรรค์ของผู้เขียนที่เป็นนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร การท่องเที่ยว การโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม การจัดการนิทรรศการและการประชุม บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และการศึกษา และงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตร เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดผลงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้นโดย

1

บทความวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ทุกเรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรง คุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัย อย่างน้อย 3 ท่าน/บทความ

2

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double -blind Peer Review)

3

บทความ ข้อความ ภาพประกอบและตาราง ประกอบที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็น ต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับ ผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของ ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

4

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคย ตีพิมพ์ เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่าง การพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่า มีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนถือเป็น ความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

5

บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียน หรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กอง บรรณาธิการวารสารทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี กำหนดออกเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1

มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2

พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3

กันยายน – ธันวาคม

บริษัท เอเชีย ดิจิตอล การพิมพ์ จำกัด 21/19-20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02579 7900-1 และ 02579 1155
โทรสาร 02579 7906
E-mail: asia.dp@gmail.com

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ วิทยาลัยดุสิตธานี
ที่ปรึกษา ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

กิจการคณาจารย์

บรรณาธิการ ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ วิทยาลัยดุสิตธานี
ที่ปรึกษา ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (รักษาการอธิการบดี)
บรรณาธิการ ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ศาสตราจารย์กิตติคุณประคอง ตันเสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี นนทศักดิ์

มหาวิทยาลัยสยาม

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

7. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

8. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี  สุทธินรากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  รัตนวงษ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  อิสิชัยกุล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์  นิยมญาติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

15. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  ประทุมราช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16. รองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา  ตั้งประภา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  จันทร์เพ็ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุนิสา  ทดลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรณ์  วงศ์อรุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Reviewers)

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5.รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6.รองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา คุณารักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

8.รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10.รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ไทยพานิช

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

16. รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

17. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18. รองศาสตราจารย์ทองฟู ศิริวงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19. รอง ศาสตราจารย์ทณุ เตียวรัตนกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา

20. รองศาสตราจารย์ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21. รองศาสตราจารย์วลัย หุตะโกวิท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

22. รองศาสตราจารย์อนุกูล พลศิริ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

28. ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

29. ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทองแย้มบริสุทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหิดล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

1. ดร.ประวีณา คาไซ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2. นางสาวเยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ

3. ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย

รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

4. นางสายพิน เดชเรือง

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

5. นางสาวฌานิกา ศรีวรรณวิทย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

6. นายวัชรากร มยุรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

7. ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการครัวไทย

8. นายศักดา กาญจนวนาวัลย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

9. นางณัฏฐ์นรี เพิ่มทอง

ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาตำราและวารสาร

10. นายจอมทัพ ขวัญราช

ผู้จัดการอาวุโสแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และรักษาการผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัย

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวจี แตงอ่อน

อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป

13. Assistant Professor, Akhilesh Trivedi, Ph.D.

อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคสุวรรณ์

อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป

15. นายพรทิวัตต์ โสดา

เจ้าหน้าที่กราฟิค

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว