ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา - Dusit Thani College

เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความสวยงามของแนวชายหาดทอดยาวติดต่อกันถึง 15 กิโลเมตร จึงถือเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการที่สำคัญของภาคตะวันออก การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อรองรับธุรกิจในด้านนี้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะนำพาประเทศให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล

วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริหาร เพื่อรองรับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวอันประกอบไปด้วยโรงแรม รีสอร์ท สปา ศูนย์การประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร และสายการบิน ตลอดจนสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยประสบการณ์ และปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บริหารและคณาจารย์ ที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของประเทศให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้อย่างภาคภูมิ

Hotel-management Pattaya Campus

ปริญญาตรีการจัดการโรงแรม

รูปที่1 ภายในบทความ สอนทำอาหาร

ปริญญาตรีการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Hotel-management-DTC

หลักสูตรระยะสั้น

หน่วยงานให้บริการนักศึกษา

หน่วยงานให้บริการนักศึกษา

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo