Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช.หรือ เทียบเท่า

การสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี

1

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2

ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือน 

3

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น วัณโรค โรคลมบ้าหมู โรคลมชัก โรคเรื้อนในระยะติดต่อ โรคทางสมองหรือโรคประสาท โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง เป็นต้น 

4

ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

1

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ. หรือ ป.พ.) จำนวน 1 ฉบับ

2

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

3

สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

5

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6

ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) ดาวน์โหลดที่นี่

7

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

8

ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครโดยตรงที่
Dusit Thani College

สมัครเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์

สมัครทางไปรษณีย์โดยส่ง
ใบสมัครทางไปรษณีย์

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร

ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

095-2-48283-1

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชี
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

342-4-54766-3

ชำระผ่าน Credit / Debit Card (2C2P)

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

Group 15734
Group 15735

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

Group 17249
Group 17248
Group 17247
Group 17244
Group 17245
Group 17246
Group 17250

ชำระเงินผ่านธนาคาร

Group 17251
Group 17259
Group 17260
Group 17258
Group 17261
Group 17262
Group 17263
Group 17264

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่ง ออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตร ปริญญาตรี และเทียบโอน

  • สอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • สอนวิชาคณิตศาสตร์
  • สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การสมัครเข้าหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานีไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (พิจารณาจากเกรด 5-6 เทอม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

หลักสูตรภาษาไทย 
กรณีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ต่ำกว่า 2.75
– ผู้สมัครจะต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ สอบสัมภาษณ์

กรณีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
– หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์
– หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

การพิจารณาผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1.  วิชาคณิตศาสตร์ มีผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือคณิตศาสตร์ 2 ตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน รายวิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์
  2. วิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีภายในวันที่วิทยาลัยกำหนดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://www.dtc.ac.th

ประเภทรับตรง รุ่นที่ 2

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2567
(หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

30 มีนาคม 2567

ประกาศผลสอบ

5 เมษายน 2567

รายงานตัว / ลงทะเบียน

24 พฤษภาคม 2567

ประเภทรับตรง รุ่นที่ 3

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 3 พฤษภาคม 2567
(หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

11 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลสอบ

17 พฤษภาคม 2567

รายงานตัว / ลงทะเบียน

24 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว