ข้อมูลการติดต่อคณะ/หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

สำนักวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

ดร.ลภัสรดา มุสิกวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 530

อีเมล: lapasrada.mu@dtc.ac.th

 

แผนกทะเบียน

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นายฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ

ผู้จัดการแผนกทะเบียน

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 535

อีเมล: ritthirong.sa@dtc.ac.th


นายอนันต์ ศิริพงษ์ตรีทิพ

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 534

อีเมล: anan.si@dtc.ac.th

แผนกวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาววิศนี ยอดสกุล

ผู้จัดการแผนกวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 537

อีเมล: wisanee.yo@dtc.ac.th


นางสาวนงเยาว์ ลุนพิลา

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 531

อีเมล: nongyao.lu@dtc.ac.th


นางสาวธัญญาณัฏฐ กิตติจินดาวงศ์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 531

อีเมล: thanyanat.ki@dtc.ac.th

แผนกวัดผล

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาวกานต์นภัธ จิรกาญจน์ไพศาล

ผู้จัดการแผนกวัดผล

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 532

อีเมล: karnnapat.ch@dtc.ac.th


นางสาวสุกัญญา จอกเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกวัดผล

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 533

อีเมล: sukanya.ch@dtc.ac.th


นายสุรศักดิ์ กองบุตร

เจ้าหน้าที่แผนกวัดผล

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 532

อีเมล: surasak.ko@dtc.ac.th

ศูนย์ทดสอบ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาววนัสนันท์ ขลิบปั้น

เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 536

อีเมล: wanusanan.kh@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาการเรียนรู้

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

ดร.ลภัสรดา มุสิกวงศ์

รักษาการผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 538

อีเมล: lapasrada.mu@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

อาจารย์ชาคริต ศรีสกุน

ผู้จัดการแผนกส่งเสริมวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 538

อีเมล: chakrit.sr@dtc.ac.th

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นายจอมทัพ ขวัญราช

ผู้จัดการอาวุโสแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 539

อีเมล: jomtup.kh@dtc.ac.th


นางสาวอาภิษฎา แจ่มใส

เจ้าหน้าที่ 

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 539

อีเมล: apisada.ja@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นายกัญจน์ ผลภาษี

ผู้จัดการแผนกพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 538

อีเมล: gunn.po@dtc.ac.th

ศูนย์วิทยบริการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นายจุฑาธุช รุทระกาญจน์

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์วิทยบริการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 215

อีเมล: urai.ka@dtc.ac.th


นายจุฑาธุช รุทระกาญจน์

บรรณารักษ์

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 216

อีเมล: juthatuch.ru@dtc.ac.th


นางสาวสุณีรัตน์ เจษฎาธรรมสถิต

บรรณารักษ์

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 219

อีเมล: suneerat.je@dtc.ac.th


นางสาวพัทธนันท์ ธรรมวโร

บรรณารักษ์

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 219

อีเมล: pattanan.tu@dtc.ac.th

สำนักกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 301

นายวัฒนโชติ เจริญวงษ์

ผู้จัดการอาวุโส     

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 213

อีเมล: wattanachot.ch@dtc.ac.th

แผนกกิจกรรมและกีฬา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 301

นายสรายุทธ อนันตคุณูปกร

ผู้จัดการแผนกกิจกรรมและกีฬา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 212

อีเมล: srayuth.an@dtc.ac.th


นายจเร ขวัญเมือง

เจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรมและกีฬา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 212

อีเมล: jaray.kw@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 301

นายธนโชติ วีระธรรมานนท์    

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 128

อีเมล: thanachot.vi@dtc.ac.th


นางสาวกิตติมา หมัดสะและ

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 128

อีเมล: kittima.ma@dtc.ac.th


นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิจิตร

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 128

อีเมล: visut.su@dtc.ac.th


นายพิเชษฐ ทองทัพ

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 128

อีเมล: pichet.th@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาอาชีพ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 301

นางสาวจุฑาทิพย์ พรหมขัติแก้ว

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาอาชีพ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 127

อีเมล: Jutathip.pr@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo