ข้อมูลการติดต่อคณะ/หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

สำนักวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

ดร. ลภัสรดา มุสิกวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 530

อีเมล: lapasrada.mu@dtc.ac.th


นางภัสวรรณ องอาจ

ผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 531

อีเมล: phatsawan.on@dtc.ac.th

แผนกทะเบียน

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นายฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ

ผู้จัดการแผนกทะเบียน

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 535

อีเมล: ritthirong.sa@dtc.ac.th


นายอนันต์ ศิริพงษ์ตรีทิพ

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 534

อีเมล: anan.si@dtc.ac.th


นางสาวธัญญพัทธ์ อรรถีโภคอนันต์

เจ้าหน้าที่บริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 535

อีเมล: tanyapat.at@dtc.ac.th

แผนกวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาวกานต์นภัธ จิรกาญจน์ไพศาล

ผู้จัดการแผนกวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 537

อีเมล: karnnapat.ch@dtc.ac.th


นายพีรพงษ์ เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 538

อีเมล: peerapong.ja@dtc.ac.th


นางสาวปูราณี บุญศรี

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 531

อีเมล: puranee.bo@dtc.ac.th


นางสาวธัญญาณัฏฐ กิตติจินดาวงศ์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 537

อีเมล: thanyanat.ki@dtc.ac.th

แผนกวัดผล

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาวอันธิกา ปริญญานิลกุล

ผู้จัดการแผนกวัดผล

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 532

อีเมล: antiga.pr@dtc.ac.th


นางสาวสุกัญญา จอกเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกวัดผล

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 533

อีเมล: sukanya.ch@dtc.ac.th


นายสุรศักดิ์ กองบุตร

เจ้าหน้าที่แผนกวัดผล

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 532

อีเมล: surasak.ko@dtc.ac.th

ศูนย์ทดสอบ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาววนัสนันท์ ขลิบปั้น

เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 536

อีเมล: wanusanan.kh@dtc.ac.th

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1311

นายจอมทัพ ขวัญราช

ผู้จัดการอาวุโสแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 314

อีเมล: jomtup.kh@dtc.ac.th


นางสาวชนิสรา แจ่มใส

เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 315

อีเมล: chanisara.ja@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1311

นางสาววิศนี ยอดสกุล

ผู้จัดการแผนกพัฒนาตำแหน่งวิชาการ และช่วยปฏิบัติงานแผนกการจัดการความรู้

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 350

อีเมล: wisanee.yo@dtc.ac.

แผนกพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1306

นายกัญจน์ ผลภาษี

ผู้จัดการแผนกพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 337

อีเมล: gunn.po@dtc.ac.th


นายเขมชาติ ราษฎร์เจริญ

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 337

อีเมล: kemmachart.ra@dtc.ac.th

ศูนย์วิทยบริการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206

นายจุฑาธุช รุทระกาญจน์

ผู้จัดการศูนย์วิทยบริการ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 253

อีเมล: juthatuch.ru@dtc.ac.th


นางสาวพัทธนันท์ ธรรมวโร

บรรณารักษ์

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 254

อีเมล: pattanan.tu@dtc.ac.th


นางสาวสุณีรัตน์ เจษฎาธรรมสถิต

บรรณารักษ์

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 255

อีเมล: suneerat.je@dtc.ac.th

สำนักกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201

นายวัฒนโชติ เจริญวงษ์

ผู้จัดการอาวุโสสำนักกิจการนักศึกษา     

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 260

อีเมล: wattanachot.ch@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201

นายธนโชติ วีระธรรมานนท์    

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 262

อีเมล: thanachot.vi@dtc.ac.th


นางสาวกิตติมา หมัดสะและ

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 259

อีเมล: kittima.ma@dtc.ac.th


นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิจิตร

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 194

อีเมล: visut.su@dtc.ac.th


นายพิเชษฐ ทองทัพ

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 257

อีเมล: pichet.th@dtc.ac.th

แผนกกิจกรรมและกีฬา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201

นายสรายุทธ อนันตคุณูปกร

อาจารย์และผู้จัดการแผนกกิจกรรมและกีฬา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 261

อีเมล: srayuth.an@dtc.ac.th


นายจเร ขวัญเมือง

เจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรมและกีฬา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 258

อีเมล: jaray.kw@dtc.ac.th

แผนกเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201

ดร.ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

ผู้จัดการแผนกพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 265

อีเมล: nathsinee.ch@dtc.ac.th


นางสาวพวงผกา มนตรี

เจ้าหน้าที่แผนกฝึกปฏิบัติภาคสนาม

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 266

อีเมล: puangpaka.mo@dtc.ac.th


นางสาวจุฑาทิพย์ พรหมขัติแก้ว

เจ้าหน้าที่แผนกเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 263

อีเมล: jutathip.pr@dtc.ac.th

แผนกศูนย์ภาษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206

Mr. Guy Peter Ridgeon

หัวหน้าแผนกศูนย์ภาษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 251

อีเมล: guy.ridgeon@dtc.ac.th


นายเบญจา ช่วยรักษ์

เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ภาษา

โทรศัพท์: 0-2361785, 0-23617811-3 ต่อ 252

อีเมล: benja.ch@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo