ข้อมูลการติดต่อคณะ/หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

สำนักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

ดร. ลภัสรดา มุสิกวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 530

อีเมล: lapasrada.mu@dtc.ac.th

 

แผนกวิชาการวิชาการและกฎระเบียบต่าง ๆ

นางภัสวรรณ องอาจ

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิชาการวิชาการและกฎระเบียบต่าง ๆ

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 531

อีเมล: phatsawan.on@dtc.ac.th

แผนกทะเบียน

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นายฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ

ผู้จัดการแผนกทะเบียน

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 535

อีเมล: ritthirong.sa@dtc.ac.th


นายอนันต์ ศิริพงษ์ตรีทิพ

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 534

อีเมล: anan.si@dtc.ac.th


นางสาวธัญญพัทธ์ อรรถีโภคอนันต์

เจ้าหน้าที่บริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 535

อีเมล: tanyapat.at@dtc.ac.th

แผนกวางแผนวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาวกานต์นภัธ จิรกาญจน์ไพศาล

ผู้จัดการแผนกวางแผนวิชาการ

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 537

อีเมล: karnnapat.ch@dtc.ac.th


นายพีรพงษ์ เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนวิชาการ

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 537

อีเมล: peerapong.ja@dtc.ac.th


นางสาวปูราณี บุญศรี

เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนวิชาการ

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 531

อีเมล: puranee.bo@dtc.ac.th


นางสาวธัญญาณัฏฐ กิตติจินดาวงศ์

เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนวิชาการ

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 537

อีเมล: thanyanat.ki@dtc.ac.th

แผนกวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาวอันธิกา ปริญญานิลกุล

อาจารย์และผู้จัดการแผนกวัดผลและประเมินผล

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 532

อีเมล: antiga.pr@dtc.ac.th


นายสุรศักดิ์ กองบุตร

เจ้าหน้าที่แผนกวัดผลและประเมินผล

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 532

อีเมล: surasak.ko@dtc.ac.th

แผนกวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาวสิริรัตน์ สมัคสิกิจ

ผู้จัดการแผนกวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 538

อีเมล: sirirat.sm@dtc.ac.th


นายธนธรณ์ น้อยทรง

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 538

อีเมล: thanathorn.no@dtc.ac.th

ศูนย์ทดสอบ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501

นางสาววนัสนันท์ ขลิบปั้น

เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบ

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 536

อีเมล: wanusanan.kh@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1311

นางสาววิศนี ยอดสกุล

ผู้จัดการแผนกพัฒนาตำแหน่งวิชาการ และช่วยปฏิบัติงานแผนกการจัดการความรู้

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 350

อีเมล: wisanee.yo@dtc.ac.

แผนกพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1306

ผู้จัดการแผนกพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 337

อีเมล:


นายเขมชาติ ราษฎร์เจริญ

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 337

อีเมล: kemmachart.ra@dtc.ac.th

ศูนย์วิทยบริการ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206

นายจุฑาธุช รุทระกาญจน์

ผู้จัดการศูนย์วิทยบริการ

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 253

อีเมล: juthatuch.ru@dtc.ac.th


นางสาวพัทธนันท์ ธรรมวโร

บรรณารักษ์

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 254

อีเมล: pattanan.tu@dtc.ac.th


นางสาวสุณีรัตน์ เจษฎาธรรมสถิต

บรรณารักษ์

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 255

อีเมล: suneerat.je@dtc.ac.th

สำนักกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201

นายวัฒนโชติ เจริญวงษ์

ผู้จัดการอาวุโสสำนักกิจการนักศึกษา     

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 260

อีเมล: wattanachot.ch@dtc.ac.th

แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201

นายธนโชติ วีระธรรมานนท์    

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 262

อีเมล: thanachot.vi@dtc.ac.th


นางสาวกิตติมา หมัดสะและ

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 259

อีเมล: kittima.ma@dtc.ac.th


นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิจิตร

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 194

อีเมล: visut.su@dtc.ac.th


นายพิเชษฐ ทองทัพ

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 257

อีเมล: pichet.th@dtc.ac.th

แผนกกิจกรรมและกีฬา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201

นายสรายุทธ อนันตคุณูปกร

อาจารย์และผู้จัดการแผนกกิจกรรมและกีฬา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 261

อีเมล: srayuth.an@dtc.ac.th


นายจเร ขวัญเมือง

เจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรมและกีฬา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 258

อีเมล: jaray.kw@dtc.ac.th

แผนกเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201

ดร.ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

ผู้จัดการแผนกพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 265

อีเมล: nathsinee.ch@dtc.ac.th


นางสาวพวงผกา มนตรี

เจ้าหน้าที่แผนกฝึกปฏิบัติภาคสนาม

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 266

อีเมล: puangpaka.mo@dtc.ac.th


นางสาวจุฑาทิพย์ พรหมขัติแก้ว

เจ้าหน้าที่แผนกเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 263

อีเมล: jutathip.pr@dtc.ac.th

แผนกศูนย์ภาษา

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206

Mr. Guy Peter Ridgeon

หัวหน้าแผนกศูนย์ภาษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 251

อีเมล: guy.ridgeon@dtc.ac.th


นายเบญจา ช่วยรักษ์

เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ภาษา

โทรศัพท์: 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 252

อีเมล: benja.ch@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Strictly Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

  • Performance Cookies

    These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก