Hi

Business Culinary Arts

The next step in your professional development

คุณคือใคร? เลือกข้อมูลที่เหมาะสำหรับคุณ

นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้สนใจสมัครเรียน

ผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ผู้ปกครอง

International
Students

ผู้จ้างงานและองค์กร

Hotel management Dusit Thani
lercordon-bleu-thailand
MBA Dusit Thani
Dusit Thani College
เป็นมากกว่าการศึกษา

Dusit Thani College

Dusit Thani College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในเมืองไทยที่มีความเป็นมายาวนาน กว่า 40 ปี และขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่นี่เรามุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฏี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา เราคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต รู้จักเรามากขึ้น

เลือกดูข้อมูลที่เป็นหลักสูตรมืออาชีพที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตรของเรา

เน้นพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ความร่วมมือและการรับรองระดับโลก

วิทยาลัยดุสิธานีมุ่งเน้นในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อส่งมอบความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีทักษะบริการขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก โดยได้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) และ The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)

อีกทั้งความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้แลก เปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ อย่างเข้มข้น พร้อมไปกับการฝึกฝน ลงมือ ปฏิบัติงานจริงกับพันธมิตรของ Dusit Thani College ที่มีอยู่ทั่วโลก
อยากได้ที่ปรึกษาหรือความช่วยเหลือก่อนเข้าเรียน?

ไม่ต้องกังวล

Person-Counselor

ปรึกษาทุกปัญหาก่อนเข้าเรียนแบบเป็นกันเอง Counselor ทีมพี่แนะแนว

Pathway

เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างมั่นใจ DTC Pathway Program

เพิ่มโอกาสความสำเร็จกับเรา

เรียนดุสิตได้อะไร

สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา 100%

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

DTC People

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

Services For Organizations

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์สำหรับ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรของคุณ

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

ข่าวสารและกิจกรรม

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

H.E. Ms. Cecila Galaretta เอกอัครราชทูตเปรู พร้อมด้วย Ms. Jazmina Clemente เลขานุการตรี ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อศึกษาดูงานว่า วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นสถาบันทางด้านธุรกิจบริการโดยตรงแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านศิลปะการประกอบอาหารและการโรงแรมของไทยได้อย่างไร และเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางที่วิทยาลัยดุสิตธานีและ Dusit International จะสามารถสนับสนุนเป้าหมายของเอกอัครราชทูตในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาหารเปรูในกรุงเทพฯ และทั่วทั้งประเทศไทย

21 กันยายน 2023

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยดุสิตธานี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานีที่สอนทางด้านธุรกิจบริการโดยตรงอย่างแท้จริง นั่นคือการให้บริการวิชาการ โดยได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินคุณภาพร้านอาหารไทยทั่วประเทศว่า ร้านใดมีคุณภาพตั้งแต่ด้านรสชาติอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ การบริการ ไปจนถึงการตกแต่งร้าน จนสมควรได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

20 กันยายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้แทนจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดี นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม และ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี เดินทางไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์วนิดา ยาณรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ไพศาล จรรยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

18 กันยายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาในเครือโรงแรมดุสิตธานีที่สอนทางด้านธุรกิจบริการโดยตรง ได้ส่งนักศึกษาจากทั้งสองสาขาวิชาของวิทยาลัย ได้แก่ สาขาการจัดการโรงแรม และ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เข้าร่วมหลายแมตช์การแข่งขันในงาน Pattaya Hospitality Show 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่พัทยา

12 กันยายน 2023

อาชีพ “บัตเลอร์” เป็นอาชีพที่หลายคนอาจยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก และอาจเข้าใจผิดว่าเป็น “พ่อบ้าน” “คนขับรถ” หรือ “พนักงานบริการส่วนตัว” แต่อันที่จริงแล้ว “บัตเลอร์” คืออะไร เรามาฟังจากปากของ เคนโตะ - ปวเรศ เคนโต คาไซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้ไปฝึกงานในตำแหน่งงานนี้ที่โรงแรม The St. Regis Bangkok โรงแรมห้าดาวที่มีบัตเลอร์เป็นจุดขายกัน รวมถึงได้ฟังเรื่องราวความประทับใจของประสบการณ์ในครั้งนี้

Coupon 10%

รับส่วนลด 10% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตร DHA

เพียงกรอกโค้ด : X292ZCWQ

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

Employers and Organizations

Advisory Services

Training and Certification

Licensing Services

Skills and Certificates

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว