Hi

นักศึกษา ปัจจุบัน

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม

1

แบบฟอร์มใบสมัครขอฝึกปฏิบัติภาคสนาม ขอรับได้ที่ห้อง 504 (อาคาร 1 ชั้น 5) (จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น.)

2

เอกสารแสดงผลการศึกษา (Grade Report) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558)v

3

ประวัติโดยย่อ (Resume) พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาไม่เกิน 6 เดือน

4

รับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (DEPT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทย)

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว