เกี่ยวกับ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเพิ่ม
โอกาส การลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ภายใต้ กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ Dusit International

ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และการรับรองมาตรฐานในระดับสากล จาก The International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาษาไทยและนานาชาติ หลักสูตรปริญญาโท รวมไปถึงหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งทางด้านการจัดการโรงแรม การบริการ ศิลปะการประกอบอาหาร สปารวมไปถึงการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นทางด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ศ. 2536

“โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี” ได้ก่อตั้งขึ้น วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 บนถนน ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จากปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซี่งดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอดีตวุฒิสมาชิก

สาเหตุในการก่อตั้งคือ

 • ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ซึ่งควรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • สถาบันที่ผลิตบุคลากรมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และบางสถาบันที่มีอยู่ก็จัดสอนเพียงแค่ภาคทฤษฎี แต่การปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมจะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • ขาดแคลนหลักสูตรด้านธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และความต้องการของโรงแรม
 • ขาดผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการของธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะต้องพัฒนาทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน
 • โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะ และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้รุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

ในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรเต็มเวลาใช้เวลาเรียน 2 ปี ได้แก่

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma)

พ.ศ. 2539

โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้มีฐานะเป็นวิทยาลัย โดยเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2539

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 3 สาขา ได้แก่

 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) จำนวน 2 สาขา ได้แก่

 • สาขาวิชาการจัดการการบริการ
 • สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขา ได้แก่

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)