สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กรอกใบสมัคร

ผู้สมัคร กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

2. แนบเอกสารการสมัคร

ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบแสดงผลการศึกษา (ป.พ.1)
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หนังสือรับรอง (ปพ.7)
  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
  6. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  7. ใบรับรองแพทย์ แบบฟอร์มวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่
3. ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

4. แจ้งโอนเงิน

หลักจากชำระเงินค่าสมัคร สามารถ
แจ้งโอนเงิน ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo