โอกาสสู่สายงานที่ใช่

Career Opportunity

บริการด้านอาชีพและการทำงาน

โอกาสสู่สายงานที่ใช่

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอก ห้องเรียน และการเพิ่มโอกาสการลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษาตลอดช่วงการศึกษา ทั้งโปรแกรม WIL (Work Integrated Learning) และการฝึกงาน รวมไปถึงการสมัครเข้าทำงานจริงหลังเรียนจบ เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและสอดคล้องกับหลักสูตรที่เรียนความสนใจในสายอาชีพของนักศึกษา และความต้องการและแนวโน้มของธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต เราจึงให้ความสำคัญกับงานบริการด้านการฝึกฝน และการประกอบอาชีพของนักศึกษา โดยนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และศิษย์เก่า ของวิทยาลัย สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงาน และการสมัครงานได้จากที่นี่ หรือที่ฝ่าย SFT ของวิทยาลัยฯ

พัฒนาและใส่ใจทุกองค์ประกอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับนักศึกษา
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  คิดจากจำนวนของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยสัดส่วนของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 93% ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

Supervised Field Training

ที่วิทยาลัยดุสิตธานี เรามีหน่วยงาน Supervised Field Training หรือ SFT ที่ให้ดูแลด้านการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ครอบคลุมทั้งการช่วยค้นหาสถานที่ ฝึกงานประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบการฝึกงานได้อย่างราบรื่น ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และตรงกับเป้าหมายของหลักสูตร หรือเป้าหมายที่นักศึกษาได้วางไว้

เป็นส่วนกลางช่วยจัดหาสถานที่ฝึกงาน

ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ (การคัดเลือกสถานที่ สมัคร เข้าฝึกงาน และการปฏิบัติงาน)

ตรวจประเมินสถานที่ฝึกงาน

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาแนวทางการฝึกงาน

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม

ข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นของเข้าฝึกปฏิบัตภาคสนาม

สมัครฝึกปฏิบัติภาคสนามผ่านระบบ reg@dtc.ac.th ในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละภาคการศึกษา

เอกสารประกอบการขอฝึกปฎิบัติภาคสนาม

 • เอกสารแสดงผลการศึกษา (Grade Report) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
 • ประวัติโดยย่อ ( Resume) พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาไม่เกิน 6 เดือน
 • รับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (DEPT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทย)
 • ใบขออนุญาตผู้ปกครอง (ในกรณีไปฝึกงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ)

*โปรดทราบ!!! ถ้าหากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ทางวิทยาลัยฯ จะไม่ดำเนินการใดใด  และหากนักศึกษายื่นใบสมัครช้ากว่าที่กำหนดไว้ ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่านักศึกษาเลื่อนการขอฝึกงานไปภาคการศึกษาถัดไป

**ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระหว่างรอบการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

ตารางฝึกงาน

ตรวจสอบตารางฝึกงานไม่พลาดทุกโอกาสการพัฒนาทักษะการทำงาน

รายชื่อสถานประกอบการ

โอกาสการฝึกงานกับสถานประกอบการต่างๆ มากมาย

ฝึกงานต่างประเทศ

เปิดโอกาสการเรียนรู้การทำงานในสถานประกอบการในต่างประเทศ

Career Development

วิทยาลัยดุสิตธานีเรายังมีหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับองค์การหรือหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ทั้งการทำงานพิเศษ (Part-Time) ตั้งแต่ที่เป็นนักศึกษาอยู่ หรือ การทำงานประจำสำหรับบัณฑิตหรือศิษย์เก่าของวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน และการเติบโตในสายงานที่ต้องการ

กิจกรรมจัดหางาน

Hospitality Talent Fair 2024

ตำแหน่งงานว่าง

Available Positions

สมัครสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ

TOEFL iBT® Test

สมัครสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ

IELTS Test

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสมัครงาน เพิ่มโอกาสการทำงานให้มากขึ้น

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้สมัครงาน

 • Resume / CV (File 1)
 • Resume / CV (File 2)
 • Resume / CV (File 3)
 • Cover Letter (File 1)
 • Cover Letter (File 2)
 • Cover Letter (File 3)
 • Portfolio (File 1)
 • Portfolio (File 2)
 • Portfolio (File 3)
 • Please introduce yourself briefly.
 • Why did you choose ______________________ as a major?
 • What else did you do apart from your studies?/ What are your extracurricular activities?
 • What special skills and qualities do you have?
 • What are some of your strengths and weaknesses?
 • Why would you like to work for us?/ Why do you want to work here?/ Why are you interested in this company?/ Why do you want to work at our company?
 • Where/ How did you hear about this opening?
 • What do you know about this company?
 • What do you know about our products/ services?
 • Please tell me/us briefly about your work experience.
 • Why did you leave your present/previous job?/ Why are you looking for a job change?
 • What are you currently doing?
 • What work situations have been most stressful to you?
 • What motivates you at work?
 • Where do you see yourself in the next 3-5 years from now?
 • Why should we hire you?
 • What kind of salary do you need to join us?/ What salary range are you looking for?/ What are your salary requirements?
 • Finally, do you have any questions to ask me/us?

องค์กรที่บัณฑิตของเราเข้าร่วมงานด้วย

pngegg (1) 1
Vector
image 729
image 745
image 744
image 731
image 732
pngwing 1
kisspng-jw-marriott-jakarta-jw-marriott-hotels-marriott-in-marriott-corporation-5b14383b17f882 1
image 733
image 734
image 735
kisspng-marriott-international-marriott-hotels-resorts-m-5b10360cdccb72 1
pngegg (2) 1
Group
image 736
kisspng-savery-hotel-renaissance-phoenix-downtown-the-wort-5b07304ee12290 1
image 737
image 738
kisspng-qatar-airways-logo-flight-brand-5b630196619396 1
NicePng_westin-logo-png_3530427 1
image 739
image 740
pngwing 2
image 741
image 742
image 743
การันตีคุณภาพของนักศึกษาด้วยเสียงตอบรับจากหลากหลายองค์กร

เสียงจากผู้จ้างงาน

กรอกข้อมูลด้านล่างได้เลย

ต้องการช่วยเหลือเรื่องการสมัครงาน

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ช่องทางติดต่อ

วิทยาเขตกรุงเทพฯ

ศูนย์พัฒนาอาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201
โทรศัพท์ : 02-362-7805

ดร.ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพ
อีเมล์ : nathsinee.ch@dtc.ac.th

อ. พวงพผา มนตรี
ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาอาชีพ
อีเมล์ : puangpaka.mo@dtc.ac.th

อ. จุฑาทิพย์ พรหมขัติแก้ว   
เจ้าหน้าที่พัฒนาอาชีพอาชีพ
อีเมล์ : jutathip.pr@dtc.ac.th

ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

แผนกกิจการนักศึกษา และ Supervised Field Training (SFT)
อ. พิริยฉัตร คณานุรักษ์
รักษาการหัวหน้าแผนกกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ : 089-655-2173
อีเมล์ : phiriyachatr.ka@dtc.ac.th

อ. ภิญญดา เกตุกรณ์
Supervised Field Training Coordinator

โทรศัพท์ : 038-488463
อีเมล์ : phinyada.ke@dtc.ac.th