ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร รับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประจำวิทยาเขต

คุณสมบัติ

 • จบระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์และความรู้เบื้องต้นด้าน MWare, Hyper-V และ Windows AD
 • มีประสบการณ์หรือเข้าใจในธุรกิจการศึกษา การโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ด้าน IT Support และ Application Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและคำศัพท์ของระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี เต็มใจเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง และมีความคิดเชิงบวก
 • มีลูกค้าสัมพันธ์ เล่นเป็นทีม และเรียนรู้ได้เร็ว

รายละเอียดงาน

1. ติดตั้ง และอัปเดต Server ภายในองค์กรเมื่อจำเป็น
2. ดูแลระบบ Application ภายในองค์กร (สร้าง เปลี่ยนการอนุญาต ลบ และโอน)
3. ตรวจสอบ Server และ Online Application อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
4. สังเกต และรวบรวมปัญหาจากผู้ใช้งาน เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
5. ค้นหาแนวทางใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ
6. จัดทำเอกสาร (คู่มือ, รายงาน และขั้นตอน) ในแต่ละระบบ
7. ฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร เพื่อใช้ Application ที่เกี่ยวข้องภายในวิทยาลัย

 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้

รายละเอียดงาน

1. รับเงินค่าลงทะเบียน สัมมนา อื่น ๆ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
2. ขายสินค้าพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน สรุปยอดรายงานการขายประจำวัน
3. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของธนาคารและโอนเงินระหว่างบัญชี
4. รับวางบิลจากผู้ขาย และกำหนดวันนัดรับเงิน
5. รับ Cheque จาก Account Payable เพื่อจัดพิมพ์เช็คตามวันครบกำหนดชำระหนี้ พร้อมจ่ายเช็ค
6. จัดทำ Summary Cheque Payment Report 7. สรุปยอด Bank Balance ทุกวัน
8. จัดทำ Cash Flow และ Forecast ประจำเดือนและสัปดาห์
9. ตรวจสอบเอกสารประกอบ ใบกำกับภาษี ต้องเป็นต้นฉบับ และมีข้อความตามที่สรรพากรกำหนด 10. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • Minimum of Master Degree level
 • Advance in English
 • Leadership

Responsibility

1. make a key contribution to the formulation of the college’s business and digital strategies.

2. proactively advise the senior management team on the emerging technologies and digital trends that are most relevant to the college’s goals and evolving needs.

3. Define DTC’s five year digital technology strategy and implementation roadmap to transform the education, communication and management processes at the college and enable easy access to data systems and resources for the college’s key stakeholders (students, faculty and staff)

4. Lead the implementation of the various IT transformation projects specified in the strategy and roadmap.

5. Develop and execute an analytics program that will allow the college leaders to make informed data-based decisions.

6. Prepare and monitor IT operational budgets that meet prevailing objectives and constraints.

7. Direct the design, planning, implementation, and maintenance of the computing infrastructure that supports the college’s operations and business applications.

8. Establish metrics for managing IT effectiveness and for measuring the impact of IT on the college achieving its strategic goals.

9. Establish appropriate service levels and the processes to ensure that KPIs are met.

10. Maintain oversight of all IT projects, ensuring that commitments are properly planned, staffed, monitored and reported.

11. Monitor the industry for developments in IT operations; evaluate and implement relevant new tools and service management frameworks.

12. Review, recommend, and oversee all vendors and managed service agreements for computing, telecommunications, IT services, and equipment.

Qualifications / Requirement

 • Master’s Degree is Preferred, however, Bachelor Degree is accepted based upon the years of experience.
 • At least 2-3 years professional experience in Culinary or chef in the Hotel or restaurant operations.
 • Good communication of Thai and English.
 • Strong culinary skills in world cuisine specially in Asian cuisine, modern gastronomy and restaurant operations
 • Know Microsoft Office and can work efficiently with advance Technology.

คุณสมบัติ

 1. อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ 0-1 ปี
 4. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 5. ทำงานเป็นกะได้
 6. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
 7. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร(เบื้องต้น)

ความรับผิดชอบ

1. ประสานงานจัดเลี้ยง จัดเตรียมความพร้อมให้แก่แผนกที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดเตรียม และเก็บอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานจัดเลี้ยงภายในวิทยาลัย รวมถึงการเบิกวัตถุดิบ อุปกรณ์จากแผนกบัญชี 

3. ตรวจสอบสภาพการใช้งาน และตรวจนับอุปกรณ์ตามจำนวนยอดที่บันทึกไว้ให้ครบตามแต่ละรายการ 

4. เบิก จ่ายอุปกรณ์และผ้าสำหรับงานบริการ พร้อมส่งซักทำความสะอาด

5. รายงานสรุปยอดจัดเลี้ยงประจำเดือนแก่ผู้บังคับบัญชาและแผนกบัญชี 

6. สรุปรายการอุปกรณ์จัดเลี้ยงที่สูญหาย ชำรุด แจ้งแก่หัวหน้างาน

คุณสมบัติ

1.วุฒิปริญญาตรี สาขาภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการถ่ายทำ ตัดต่อวีดีโอ และ ภาพนิ่ง

3. มีผลงานอ้างอิง หรือPortfolio สามารถแสดงผลงานให้เห็นชัดได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

5. สามารถเปิดใจรับฟังความคิดเห็น คำติชม ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

6. สนใจและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายรูปและ Video ใหม่ๆอยู่เสมอ

ความรับผิดชอบ

1. สามารถวางแผนการผลิตVideoได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตามความต้องการของทีมงานได้
2. สามารถสร้างสรรค์Video การตรวจสอบสคริปต์การถ่ายทำ สตอรีบอร์ด และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการสร้างสรรค์งานตามมูลค่าที่ได้รับ
3. สามารถถ่ายรูป Product Shot และตัดต่อ Video ให้เหมาะสมกับช่องทางสื่อออนไลน์ได้น่าสนใจ ดึงดูดต่อผู้ชม
4. สามารถสร้างสรรค์Video โดยการใส่เพลง บทสนทนา กราฟิก และเอฟเฟกต์ต่างๆในวิดีโอได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro , Program Photoshop, Illustrator, After Effect ในระดับ Advance
6. ค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย /อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาการจัดการงานประชุมและมหกรรมวิชาพลศึกษาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 • มีทักษะเบื้องต้นในการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี 
 • มีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา / องค์การนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา
 • มีประสบการณ์ทํางานในสายงานกิจการนักศึกษา เป็นเวลา 1 – 3 ปี (หากผ่านการดูแลกิจกรรมนักศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ความรับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง ด้าน อันได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมและด้านกีฬาและนันทนาการ
(หมายเหตุ : กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การเทอดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ายกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่พิธีไหว้ครูกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวันเด็กแห่งชาติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกีฬาภายในวิทยาลัยรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์,ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น)

2. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนให้การดำเนินโครงการกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยชมรมกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

3. ดำเนินการขออนุมัติโครงการกิจกรรมและการสรุปงบประมาณการจัดโครงการกิจกรรมโดยชมรมกิจกรรมนักศึกษา

4. ดูแลกระบวนการ เบิก – คืน จัดเก็บ จัดซื้อและซ่อมแซม อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

5. ประสานงานหน่วยงานภายนอกในการให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย /อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์/มีทักษะการประสานงานที่ดี
ความรับผิดชอบ
1.การสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1.1 ส่งเสริมศูนย์และยกระดับบริการผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆ
1.2 การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Google ฟอร์ม
1.3 ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ
1.4 การค้นหาและเลือกทรัพยากรที่มีประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เป็นไปได้
สำหรับการใช้งานของศูนย์
2.งานบริการวิชาการหรืองานธุรการ
2.1 ตรวจทานเอกสารภายใน ประกาศ ฯลฯ
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย /อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 • มีความรู้ทางด้านวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ประกอบอาหารเป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี 
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ,มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ , ละเอียดรอบครอบแม่นยำมีความรู้ ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการเจราต่อรอง

ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจเช็ครายละเอียดความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (Market List/PR)  เช่น วันที่จัดส่ง,วันที่ต้องการใช้สินค้า, แผนกที่ทำการขอซื้อ, รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน, เหตุผลในการขอซื้อ, รายละเอียดสินค้า, ปริมาณ เป็นต้น
 2. ตรวจเช็ครายการสินค้าคงเหลือในสต็อค
 3. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ โดยใบขอซื้อต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าแผนก
 4. ตรวจเช็คและ Update ราคาสินค้าที่ผ่านการประมูลจากจัดซื้อส่วนกลาง (Group Purchasing) ตามรอบปฏิทินที่มีการกำหนดไว้ เช่น วัตถุดิบประเภทของสดประมูลทุก 10 วัน, วัตถุดิบประเภทของแห้งประมูลทุก 30 วัน,วัตถุดิบประเภทเครื่องดื่มประมูลทุก 30 วัน เป็นต้น หรือใบเสนอราคาจากร้านค้าที่มีการทำธุรกรรมร่วมกัน
 5. จัดทำเอกสารแจ้งวันหยุดเทศกาลต่างๆตามปีปฏิทิน เช่น ตรุษจีน, สงกรานต์, ปีใหม่ เป็นต้น แก่อาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วางแผนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุ : 23-28 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ในการออกแบบสื่อการตลาด
 • ทักษะภาษาอังกฤษพอใช้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความสามารถในการทำงานหลายหน้าที่ ทำงานภายใต้ความกดดัน และ Timeline ที่รัดกุม
 • มุ่งเน้นเป้าหมาย เปิดใจ เรียนรู้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้ดีเยี่ยม (ถ้า InDesign ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effects ได้ดี
 • ความสามารถในการใช้ Premier Pro (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการออกแบบสำหรับงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารภายใน จุดติดต่อสื่อสารในวิทยาลัย (หน้าจอทีวี) แบนเนอร์ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
 2. รับผิดชอบการออกแบบงานเพื่อการสื่อสารการตลาดหรือการตลาดดิจิทัล
 3. รับผิดชอบด้านการออกแบบออเดอร์สำหรับแผนกอื่นๆ ไฟล์นำเสนอ หนังสือ ประกาศ ฯลฯ
 4. มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาพเอกลักษณ์ของแบรนด์ DTC
 5. เข้าใจช่องทางการสื่อสารและสามารถสร้างไฟล์อาร์ตเวิร์คสำหรับแต่ละช่องทางได้
 6. นำเสนอรูปแบบการออกแบบใหม่ๆให้กับทีม ด้วยแนวคิดและอารมณ์และโทนสีที่สดใหม่
 7. สามารถช่วยนำเสนอไอเดียการออกแบบให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
 8. สร้างพันธมิตรและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
 9. ทำงานเร็วและสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงเวลาได้

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 – 3 ปี

ความรับผิดชอบ

1. มีหน้าที่ในการให้คำที่ปรึกษาการเข้าเรียนที่วิทยาลัย เพื่อให้ผู้สนใจ มีความเข้าใจในภาพลักษณ์และหลักสูตรของวิทยาลัยมากที่สุด

2. มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับนักศึกษา

3. มีวิธีการในการสรรหา การรับสมัครนักศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อชักชวนให้นักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัย

4. รับผิดชอบในการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัย

5. รับผิดชอบในการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

6. มีความร่วมมือและสนับสนุนทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 1 – 3 ปี

ความรับผิดชอบ

 1. ทำการนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย พร้อมเตือนให้ผู้บริหารทราบถึงกำหนดการล่วงหน้า
 2. รับผิดชอบงานด้านเอกสารของผู้บริหาร  รวมถึงจัดการประชุม จัดทำรายงานการประชุมและร่างจดหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และ/หรือผู้มาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย
 4. ดูแลเอกสารภายในและภายนอกให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา หรือการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีหรือ
 • มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างอย่างน้อย 2 ปี ในบทบาทการจัดการหรือการกำกับดูแลงาน
 • Computer/IT Proficiency – ทักษะคอมพิวเตอร์: Advanced

ภาระหน้าที่ 

 1. จัดทำงบประมาณและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดดำเนินการ
 2. ให้บริการ ประสานงาน จัดอบรมและส่งเสริมคณาจารย์ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน
 3. ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแผนงานโครงการที่วิทยาลัยกำหนด
 4. จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการใช้ระบบสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน
 5. จัดหาเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
 6. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย

 


รายละเอียดการสมัคร

คุณมาร์

กรุณาส่ง Resume มาที่: recruitment@dtc.ac.th

ติดต่อได้ที่เบอร์: 02-361-7811-3 #434

 

วิทยาลัยดุสิตธานี, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 0-2361-7811-3 ต่อ 434Fax: 0-2361-7806
E – mail: recruitment@dtc.ac.th (ส่ง Resume)

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ – ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่อยู่

เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel: 0-3848-8463-7
Fax: 0-3848-8933
E-mail: rassamee.ni@dtc.ac.th (ส่ง Resume)

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Strictly Necessary Cookies
  เปิดใช้งานตลอด

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

 • Performance Cookies

  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก