ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร รับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประจำวิทยาเขต

Qualifications

 • Minimum of Master Degree level
 • Advance in English
 • Leadership

Responsibility

1. make a key contribution to the formulation of the college’s business and digital strategies.

2. proactively advise the senior management team on the emerging technologies and digital trends that are most relevant to the college’s goals and evolving needs.

3. Define DTC’s five year digital technology strategy and implementation roadmap to transform the education, communication and management processes at the college and enable easy access to data systems and resources for the college’s key stakeholders (students, faculty and staff)

4. Lead the implementation of the various IT transformation projects specified in the strategy and roadmap.

5. Develop and execute an analytics program that will allow the college leaders to make informed data-based decisions.

6. Prepare and monitor IT operational budgets that meet prevailing objectives and constraints.

7. Direct the design, planning, implementation, and maintenance of the computing infrastructure that supports the college’s operations and business applications.

8. Establish metrics for managing IT effectiveness and for measuring the impact of IT on the college achieving its strategic goals.

9. Establish appropriate service levels and the processes to ensure that KPIs are met.

10. Maintain oversight of all IT projects, ensuring that commitments are properly planned, staffed, monitored and reported.

11. Monitor the industry for developments in IT operations; evaluate and implement relevant new tools and service management frameworks.

12. Review, recommend, and oversee all vendors and managed service agreements for computing, telecommunications, IT services, and equipment.

คุณสมบัติ

 • การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา ระบบงานทะเบียน หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านงานทะเบียน งานบริหารการศึกษา  กฎระเบียบข้อบังคับการจัดการศึกษา
 • มีความรู้โครงสร้างหลักสูตร และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการ
 • มีทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการทีมงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดีและความคิดสร้างสรรค์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมระบบการศึกษา

ความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแล และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกทะเบียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายของวิทยาลัย
2. บริหารงานต่างๆของแผนกทะเบียนให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมควบคุมคุณภาพการบริการ
3. ดำเนินงานประสานงานด้านงานทะเบียนภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
4. กำหนดงบประมาณประจำปีของหน่วยงานดูแลและบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5. ประสานงานกับคณะภาควิชาหน่วยงานต่างๆด้านงานทะเบียน
6. ให้คำแนะนำอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่บุคลากรในแผนก
7. ให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่คณาจารย์ผู้ปกครองและนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการลงทะเบียนเรียน

 

คุณสมบัติ/ความรับผิดชอบ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านบัญชี และการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางแผนการสอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
 • รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชา Business Accounting, Hotel Finance, Hospitality Financial Accounting
 • สามารถประเมินผล และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนได้
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน สำหรับการปรับใช้ในงานโรงแรม และสามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาเข้าใจได้
 • มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี ในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ในสาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (Toeic 800 up)

Qualifications / Requirement

 • Master’s Degree is Preferred, however, Bachelor Degree is accepted based upon the years of experience.
 • At least 2-3 years professional experience in Culinary or chef in the Hotel or restaurant operations.
 • Good communication of Thai and English.
 • Strong culinary skills in world cuisine specially in Western Cuisine, modern gastronomy and restaurant operations
 • Know Microsoft Office and can work efficiently with advance Technology.

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย /อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 • มีความรู้ทางด้านวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ประกอบอาหารเป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี 
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ,มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ , ละเอียดรอบครอบแม่นยำมีความรู้ ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการเจราต่อรอง

ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจเช็ครายละเอียดความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (Market List/PR)  เช่น วันที่จัดส่ง,วันที่ต้องการใช้สินค้า, แผนกที่ทำการขอซื้อ, รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน, เหตุผลในการขอซื้อ, รายละเอียดสินค้า, ปริมาณ เป็นต้น
 2. ตรวจเช็ครายการสินค้าคงเหลือในสต็อค
 3. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ โดยใบขอซื้อต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าแผนก
 4. ตรวจเช็คและ Update ราคาสินค้าที่ผ่านการประมูลจากจัดซื้อส่วนกลาง (Group Purchasing) ตามรอบปฏิทินที่มีการกำหนดไว้ เช่น วัตถุดิบประเภทของสดประมูลทุก 10 วัน, วัตถุดิบประเภทของแห้งประมูลทุก 30 วัน,วัตถุดิบประเภทเครื่องดื่มประมูลทุก 30 วัน เป็นต้น หรือใบเสนอราคาจากร้านค้าที่มีการทำธุรกรรมร่วมกัน
 5. จัดทำเอกสารแจ้งวันหยุดเทศกาลต่างๆตามปีปฏิทิน เช่น ตรุษจีน, สงกรานต์, ปีใหม่ เป็นต้น แก่อาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วางแผนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 – 3 ปี

ความรับผิดชอบ

1. มีหน้าที่ในการให้คำที่ปรึกษาการเข้าเรียนที่วิทยาลัย เพื่อให้ผู้สนใจ มีความเข้าใจในภาพลักษณ์และหลักสูตรของวิทยาลัยมากที่สุด

2. มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับนักศึกษา

3. มีวิธีการในการสรรหา การรับสมัครนักศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อชักชวนให้นักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัย

4. รับผิดชอบในการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัย

5. รับผิดชอบในการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

6. มีความร่วมมือและสนับสนุนทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค ระบบอาคาร หรือลักษณะงานใกล้เคียง 1 – 3 ปี
 • มีทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานรอบดึกได้
ความรับผิดชอบ
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล,อุปกรณ์สำนักงาน
2. รับเรื่องดำเนินการแจ้งซ่อมจากฝ่ายต่าง ๆ และทำการซ่อมแซมหรือติดตามงานแจ้งซ่อม
3. ดูแลประสานงานผู้รับเหมาและช่าง ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา
4. บำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ไม่ให้ระบบขัดข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกล ระบบสาธารณูปโภค

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 1 – 3 ปี

ความรับผิดชอบ

 1. ทำการนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย พร้อมเตือนให้ผู้บริหารทราบถึงกำหนดการล่วงหน้า
 2. รับผิดชอบงานด้านเอกสารของผู้บริหาร  รวมถึงจัดการประชุม จัดทำรายงานการประชุมและร่างจดหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และ/หรือผู้มาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย
 4. ดูแลเอกสารภายในและภายนอกให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบในโปรแกรมการทำกราฟฟิก (adobe illustration, adobe photoshop)
 • มีประสบการณ์ด้าน E-learning Animation (Storyline) โปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ (adobe premium pro, adobe after effect) และการถ่ายภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านมัลติมีเดีย มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ Socia Media
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะการสื่อสารประสานงานและการนำเสนอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Photoshop, Illustrator, Storyline ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับพอใช้
ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการออกแบบ และจัดทำสื่อการสอนภายในวิทยาลัย (Artwork /ตัดต่อVDO/ถ่ายภาพนิ่ง เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
2. มีหน้าที่ในการออกแบบ และจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-learning ให้มีรูปแบบน่าสนใจ สื่อสารเข้าใจได้ ครอบคลุมเนื้อหา
3. เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้บน Multimedia ใช้สำหรับการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารและทีมวิชาการ เพื่อรองรับความต้องการด้านสื่อต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน
5. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/Event ต่าง ๆ ภายในองค์กร
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา หรือการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีหรือ
 • มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างอย่างน้อย 2 ปี ในบทบาทการจัดการหรือการกำกับดูแลงาน
 • Computer/IT Proficiency – ทักษะคอมพิวเตอร์: Advanced

ภาระหน้าที่ 

 1. จัดทำงบประมาณและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดดำเนินการ
 2. ให้บริการ ประสานงาน จัดอบรมและส่งเสริมคณาจารย์ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน
 3. ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแผนงานโครงการที่วิทยาลัยกำหนด
 4. จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการใช้ระบบสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน
 5. จัดหาเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
 6. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการอุดมศึกษา การศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารการศึกษา หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์แลทักษะการประสานงานที่ดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดีและความคิดสร้างสรรค์
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี: MS Office, E-mail, Internet
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมระบบการศึกษา
ความรับผิดชอบ
1. สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2. จัดทำตารางเรียนและตารางสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
3. ประสานงานกับคณาจารย์ และอาจารย์พิเศษในการจัดการเรียนการสอน
4. ช่วยจัดทำเอกสารพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรสำหรับเสนอที่ประชุม และส่ง สกอ.
5. จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรมวิชาการภายในวิทยาลัยแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ สรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
6. เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารรับรองมาตรฐานการศึกษา
7. ทำรายงานข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
8. ดูแลงานสารบรรณของแผนก
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือวิทยาลัย

รายละเอียดการสมัคร

คุณมาร์

กรุณาส่ง Resume มาที่: recruitment@dtc.ac.th

ติดต่อได้ที่เบอร์: 02-361-7811-3 #434

 

วิทยาลัยดุสิตธานี, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 0-2361-7811-3 ต่อ 434Fax: 0-2361-7806
E – mail: recruitment@dtc.ac.th (ส่ง Resume)

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ – ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่อยู่

เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel: 0-3848-8463-7
Fax: 0-3848-8933
E-mail: rassamee.ni@dtc.ac.th (ส่ง Resume)

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Strictly Necessary Cookies
  เปิดใช้งานตลอด

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

 • Performance Cookies

  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก