Hi

ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเพิ่ม
โอกาส การลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร รับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการตลาดรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาด และการตลาดขั้นสูง การตลาดดิจิทัลและวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดองค์กรและการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ การวิจัยธุรกิจ เป็นต้น
 • สามารถแนะนำและดูแลโครงการวิจัยของนักศึกษาได้
 • สามารถทำงานวิจัยได้ และหากมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การสอน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลและให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน
 • วางแผนการสอน จัดเตรียมเอกสาร รวมถึงสื่อการสอน ตามแผนงานที่กำหนด
 • รับผิดชอบการประเมินการเรียนของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาที่กำหนดไว้
 • ร่วมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการสอนให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและระเบียบข้อบังคับของภาควิชา
รับสมัครทางอีเมล์
อาจารย์ประจำวิชา - Pastry & Bakery / Western Cuisine / Thai Cuisine (BKK)รายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • อายุระหว่าง 28-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกอบอาหารในโรงแรมหรือร้านอาหารอย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความชำนาญในอาหารประเภทนั้นๆ และสามารถถ่ายทอดได้
 • หากสามารถทำงานวิจัยได้ และมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในการสอน และให้ความรู้ผู้อื่น
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลและให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน
 • วางแผนการสอน จัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน หรือสูตรต่างๆที่ใช้ประกอบการสอน รวมถึงวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมตามแผนงานที่กำหนด
 • รับผิดชอบการประเมินการเรียนของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาที่กำหนดไว้
 • ร่วมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการสอนให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและระเบียบข้อบังคับของภาควิชา
 • ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน บริเวณพื้นที่การเรียนการสอนให้สะอาดเป็นระเบียบ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
รับสมัครทางอีเมล์
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการและอาหาร
 • มีผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี (ที่ไมใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา) และเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • รับผิดชอบการสอนวิชา“การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการแข่งขัน”, “การวิจัยเชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ”, “การจัดการหวงโซ่อุปทานสําหรับอาหารและเครื่องดื่ม”, “การสัมมนาการจัดการธุรกิจร่วมสมัย”
 • มีประสบการณ์การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาในวิชาที่รับผิดชอบได้
 • สามารถร่วมพัฒนาหลักสูตร ดูแลการสอน และการผลิตสื่อการสอนผ่านสื่อออนไลน์ได้
 • มีประสบการณ์การดูแลให้คำปรึกษาทางวิชาการ เช่น การดูแลงานวิจัย หรือแผนธุรกิจของนักศึกษาได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (TOEIC 750 ขึ้นไป) หรือสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษแบบวิชาการได้เป็นอย่างดี
รับสมัครทางอีเมล์

รายละเอียดการสมัคร

คุณมาร์
กรุณาส่ง Resume มาที่: recruitment@dtc.ac.th
ติดต่อได้ที่เบอร์: 02-361-7811-3 #434

วิทยาลัยดุสิตธานี, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่
เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel: 0-2361-7811-3 ต่อ 434
Fax: 0-2361-7806
E – mail: recruitment@dtc.ac.th (ส่ง Resume)

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ – ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่อยู่

เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel: 0-38488-4637 ต่อ 121
Fax: 0-3848-8930-2 ต่อ 121
E-mail: rassamee.ni@dtc.ac.th (ส่ง Resume)

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว