ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร รับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประจำวิทยาเขต

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:  

1.บำรุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานก่อนนำออกปฏิบัติงาน

2.ดูแลความปลอดภัย ของรถยนต์ในขณะปฏิบัติงาน

3.ให้บริการอาจารย์,ข้าราชการ,บุคลากร ติดต่อราชการทั้งภายนอกและภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

4.ให้บริการในภารกิจต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการ

5.ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ตามระยะเส้นทาง/กม.

6.นำรถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจำปี

General Qualification – คุณสมบัติทั่วไป:

1.เพศ ชาย

2.วุฒิขั้นต่ำ มัยธยมศึกษา

3.อายุไม่เกิน 40 ปี

4.มีใบขับขี่รถยนต์

5.ประสบการณ์ 1-3 ปี หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ทำงานเป็นกะได้

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:  

1.ตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุดิบ

2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

3.เบิก – จ่าย สินค้า

4.บันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนสินค้า

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

General Qualification – คุณสมบัติทั่วไป:

1.เพศ ชาย

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

3.อายุไม่เกิน 30 ปี

4.ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านคลังสินค้าอาหาร

5.มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านระบบ SAP

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:          

1.จัดทำบัญชีเพื่อคำนวณภาษีอากรที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร รวมถึงการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และแบบภาษีต่าง ๆ เช่น ภพ.30 ,ภงด.3 ,ภงด.53 ,ภพ.36 ,ภงด.54 ให้มีความถูกต้อง

2.จัดทำ Payment เบิกเงินสดย่อยของแผนกจัดซื้อและการเงิน, ตรวจสอบการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำวัน, Post Payment Voucher เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดงบประจำเดือน

3.กระทบยอดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รวมถึงเจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน เพื่อสรุปยอดประกอบรายละเอียดในการปิดงบการเงินประจำเดือน

4.เตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี

5.ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

General Qualification – คุณสมบัติทั่วไป:

1.เพศ ชาย หรือ หญิง

2.อายุ 22-30 ปี

3.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาหลัก: การบัญชี

4.มีประสบการ 1-2 ปี

5.หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ – ภาษี  และโปรแกรมระบบ ERP  NAV และ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:          

 • จำหน่ายสินค้าที่ให้บริการ และเติมเงินในบัตร Smart Purse ภายในแคนทีน
 • นำส่งเงินที่ขายสินค้าได้และรายรับประจำวันในแคนทีนมอบให้แคชเชียร์ทั่วไป
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้าในแคนทีน
 • เขียนใบเบิกสินค้าตามจำนวนที่ขายได้ ส่งให้แผนกต้นทุนเพื่อตัด Stock
 • รายงานสถานการณ์ประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกวัน

General Qualification – คุณสมบัติทั่วไป:

1.เพศ ชาย หรือ หญิง

2.อายุ 22-30 ปี

3.วุฒิขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงปริญญาตรี สาขาวิชาหลัก: การเงิน

4.มีประสบการ 1-2 ปี

5.หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

 1. เพื่อจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน แยกเป็นประเภทที่มีต้นทุนและไม่มีต้นทุน
 2. เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จากระบบทุกสิ้นเดือน เพื่อปิดงบการเงินอย่างช้าวันที่ 4 ของเดือน
 3. เพื่อกระทบยอดบัญชีทรัพย์สิน และบัญชีค่าเสื่อมราคา ตามหมวดบัญชีที่ทางวิทยาลัยดุสิตธานี กำหนดไว้
 4. เพื่อทำงบการเคลื่อนไหวของบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อนำส่งดุสิต ทุกไตรมาส
 5. เพื่อตรวจนับทรัพย์สินปีละ 2 ครั้ง (กำหนดไว้ทุกๆ สิ้นภาคการศึกษาที่1 และ 2)
 6. เพื่อบันทึกการตัดจำหน่ายรายการทรัพย์สินออกจากทะเบียนทรัพย์สินตามระบบบัญชี และปรับปรุง (กรณีชำรุด สูญหาย)
 7. เพื่อดำเนินการตัดจำหน่ายรายการทรัพย์สินออกจากทะเบียนทรัพย์สินตามระบบบัญชี และปรับปรุง (กรณีขายทรัพย์สิน)
 8. เพื่อช่วยภาระงานส่วนอื่นๆ

General Qualification – คุณสมบัติทั่วไป:

1.เพศ ชาย หรือ หญิง

2.อายุ 25-35 ปี

3.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาหลัก: การบัญชี

4.มีประสบการ 1-3 ปี

5.หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี ทรัพย์สิน และโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

1.ตรวจสอบ และดูแลห้องเรียนต่างๆ เช่น ห้องบาร์ ห้องสปา ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

2.ตรวจสอบทรัพย์สินของห้องเรียนต่างๆ

3.ดูแลเกี่ยวกับ Inventory ต่างๆ

4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ

General Qualification – คุณสมบัติทั่วไป:

1.เพศ ชาย หรือ หญิง

2.อายุไม่เกิน 30 ปี

3.วุฒิปริญญาตรี

4.มีประสบการ 1-2 ปี

5.หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

Manager of International Affairs Office will work closely with the director of IAO.  This person will assist the director to create the plan, action, or activities to support the office goal.  The manager will also help taking care of the international communication; creating a supportive environment of working for the team.  He/She will act to ensure that the office drive effectively with strong (capability and relationship) team.

 

General Qualification – คุณสมบัติทั่วไป:

1.Master degree, Major – Business, Education, Hospitality Industry

2.Functional Experience : 5-7 years

3.English Proficiency : Advance or TOEIC: 800+

4.Computer/IT Proficiency: Intermediate

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

การดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ วัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้องอย่างมีจรรยาบรรณและสามารถวางแผนการทำงานที่เหมาะสมให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงการเลือกสรรผู้ค้าที่เหมาะสม การสั่งซื้อและการตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของผู้ค้า เพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุงและนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

SKILLS AND QUALIFICATIONS – ทักษะและคุณสมบัติที่ต้องการตามตำแหน่งงาน:

1.อายุระหว่าง (ปี): 25-35

2.การศึกษาระดับ:ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

3.ประสบการณ์การทำงาน: อย่างน้อย 1-2 ปี

4.English Proficiency – ทักษะภาษาอังกฤษ: พื้นฐาน

5.Computer/IT Proficiency – ทักษะคอมพิวเตอร์: พื้นฐาน

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

 1. กำกับ/บริหารและจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ สถานประกอบการทั้งในประเทศและ ต่างประเทศของแผนกฝึกปฏิบัติภาคสนามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 2.  สร้างความเข้าใจอันดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกฝึกปฏิบัติภาคสนาม หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 4. พัฒนาระบบการดำเนินงานของแผนกให้ทันสมัย และพัฒนาบุคลากรในแผนกให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อปรับตำแหน่งตามความสามารถในอนาคต

SKILLS AND QUALIFICATIONS:

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, สาขาวิชาจิตวิทยา / การบริหารงานอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์การทำงาน: 3 ปีงานที่เกี่ยวข้อง

3.ประสบการณ์การบริหาร: 3 ปีหรือมากกว่า (ด้านงานอุตสาหกรรมบริการ)

4.ทักษะภาษาอังกฤษ: Advance

5.ทักษะคอมพิวเตอร์: Advance

*English CV only

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

 1. Manage IHM department
 2. Teach classes in Hotel Managemnt filed
 3. Conduct research
 4. Participate in community acitvities

SKILLS AND QUALIFICATIONS – ทักษะและคุณสมบัติที่ต้องการตามตำแหน่งงาน:

 1. PhD in Hospitality / Hotel Management  or related filed
 2. current reserach output
 3. Excellent level of English and Thai.
 4. Exprerience 2-3 years

*English CV only

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

 1. Performs experience level secretarial tasks of a confidential nature including but not limited to producing letters, reports, memorandums, etc. via the computer; makes photocopies, files, distributes mail etc.
 2. Arrange meeting schedule and do the minute of meeting.
 3. Arrange Associate Dean schedule
 4. Communicates in a positive and effective manner with staffs, instructors, students, co-workers, parents and/or visitors.
 5. Answers telephone communications and record message.
 6. Other duties as assigned.

Qualification

 1. อายุระหว่าง (ปี): 25 – 35 Years old
 2. Graduated or equivalent
 3. ประสบการณ์การทำงาน:  2-3 years of clerical/secretarial experience
 4. มีความรู้ด้าน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. TOEIC 700

Qualifications / Requirement

 • Master’s Degree is Preferred, however, Bachelor Degree is accepted based upon the years of experience.
 • At least 3-5 years professional experience in Culinary as head chef / sous chef / executive chef.
 • Has experience in running restaurant operations.
 • Good communication of Thai and English.
 • Strong culinary skills in world cuisine specially in Western cuisine, modern gastronomy and restaurant operations
 • Know Microsoft Office and can work efficiently with advance Technology.

Main Responsibilities:

 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Provide a statement of course objectives and relationship of course material to hospitality competencies and the overall hospitality curriculum
 • Describe the learning experiences designed to achieve stated course objectives and competencies, including assignments
 • Present expectations for performance including attendance, class participation, and written assignments (including documentation and confidentiality)
 • Grade students, after articulating grading standards

ภาระหน้าที่:

ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ในการจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ ทำงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนก

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย หรือ หญิง

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือศิลปกรรมศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรมบริการ

3.มีทักษะด้าน Social Media ออกแบบสื่อการสอน

4.มีความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

5.หากเคยมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ โรงแรม ท่องเที่ยว ประกอบอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.หากเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

JOB PURPOSE – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

 1. การประะสานงานและการส่งมอบงานระหว่างหน่วยงาน
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการ
 3. ความถูกต้อง รวดเร็ว ของงานเอกสารและทันต่อการใช้งาน ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. การรายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบ
 5. การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์
 6. การกำกับ ตรวจสอบ ดูแลความสมบูรณ์ และความเพียงพอต่อการใช้งาน
 7. การพัฒนาด้านวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ 0-1 ปี
 4. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 5. ทำงานเป็นกะได้
 6. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
 7. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร(เบื้องต้น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับและตรวจสอบจำนวนสินค้า คุณภาพ ปริมาณ และน้ำหนักร่วมกับเจ้าหน้าที่รับสินค้า
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดซื้อ อาจารย์ประจำรายวิชา หรือเจ้าหน้าที่รับสินค้าทันทีที่สินค้าส่งไม่ครบ สินค้าชำรุด หรือมีปัญหาอื่น ๆ
 3. สรุปรายการของเหลือเพื่อนำไปรายงานต่อแผนกบัญชีในการตัดยอดการสั่งซื้อครั้งต่อไป
 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ 0-1 ปี
 4. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 5. ทำงานเป็นกะได้
 6. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
 7. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร(เบื้องต้น)

รายละเอียดการสมัคร

คุณกนกกร 

กรุณาส่ง Resume มาที่: recruitment@dtc.ac.th

ติดต่อได้ที่เบอร์: 02-361-7811-3 #312

 

วิทยาลัยดุสิตธานี, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 0-2361-7811-3 ต่อ 434Fax: 0-2361-7806
E – mail: recruitment@dtc.ac.th (ส่ง Resume)

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ – ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่อยู่

เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel: 0-3848-8463-7
Fax: 0-3848-8933
E-mail: rassamee.ni@dtc.ac.th (ส่ง Resume)

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Strictly Necessary Cookies
  เปิดใช้งานตลอด

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

 • Performance Cookies

  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก