ข่าวสาร กิจกรรม และบทความ 

29 กันยายน 2023

ข่าวสารและกิจกรรม

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

บทความ

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการทำบุญ การสรงน้ำพระและการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมไปถึงกิจกรรมการออกร้านการละเล่นจากชมรมกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ และทางเดินหน้าอาคาร 2 วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

DTC Talk

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

Openhouse

DTC Channel

ข่าวประกาศ