ปริญญาตรีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

Experience-based Credit Transfer Program - Bachelor of Business
Administration in Culinary Arts

เกี่ยวกับหลักสูตร

Vector

ปลุก Passion และเติมทักษะสู่การเป็นเชฟชั้นนำและผู้บริหารมืออาชีพ

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1 ปี (2 เทอม) + 1 ภาคฤดูร้อน

จำนวนหน่วยกิต 

137 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

สิงหาคม, มกราคม และ มิถุนายน

วิทยาเขต

กรุงเทพฯ

ภาษาที่สอน

ภาษาไทย

รูปแบบการเรียนการสอน

เรียนครั้งละ 1 วิชาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน (Block Courses) ระยะเวลา 1.5 ปี, สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ได้

ซ่อน ดูเพิ่มเติม

การรับรองระดับสากล

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการ ประกอบอาหารในระดับโลกจาก World Associations of Chefs Societies (WACS)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

หลักสูตรที่ เปลี่ยน “ประสบการณ์” ของคุณ ให้เป็น “หน่วยกิต”
เสริมสร้างทักษะกับสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจบริการและอาหาร

หลักสูตรที่ เปลี่ยน “ประสบการณ์” ของคุณ ให้เป็น “หน่วยกิต” เสริมสร้างทักษะกับสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจบริการและอาหาร

เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จที่เร็วกว่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บุคคลทำงานที่ต้องการเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพโดยสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานของตนเองมาเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรปริญญาตรีทำให้ระยะเวลาเรียน สั้นลง อีกทั้งยังสามารถเรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน ได้ไม่เสียโอกาสการทำงาน เรียนรู้ศาสตร์การครัวครบครัน ขยายกรอบความคิด ยกระดับมาตรฐานการทำงาน ให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำเทรนด์ด้านธุรกิจอาหารอย่างแท้จริง ก้าวเข้าสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จที่เร็วกว่าด้วยการเรียนแบบครั้งละ 1 วิชาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน (Block Courses) เพียงระยะเวลา 1.5 ปี

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

รับรองหลักสูตรโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

สร้าง connection อัพเดตทุกองค์ความรู้ในธุรกิจอาหารและบริการ

เรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) ไม่เสียเวลาและโอกาสการทำงาน

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

ภีรภาส คัมภีริชยา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
Read Less Read More

นิรวิทธ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
Read Less Read More

ฉวีวรรณ สุขศรี

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภัตตาคารและโรงแรม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
Read Less Read More

ตุลยวัต ดาวพิเศษ

  • มหาบัณฑิตบริหารอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ
Read Less Read More
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  คิดจากจำนวนของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยสัดส่วนของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 93% ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People