Hi

ปริญญาตรีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

Experience-based Credit Transfer Program - Bachelor of Business
Administration in Culinary Arts

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรจำนวน 137 หน่วยกิต (เรียนอย่างน้อย 38 หน่วยกิต, เทียบโอนได้สูงสุด 104 หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม

 • บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ

 • การตลาดเชิงสร้างสรรค์

 • เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจบริการ

12 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 • จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ ต่อสังคม

 • การจัดการทุนมนุษย์

 • การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 • โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร

12 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ

 • การสื่อสารตราสินค้า

3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • การออกแบบและการจัดการครัว

 • การสร้างสรรค์และออกแบบรายการอาหาร

 • สัมมนาในธุรกิจบริการ

 • วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ

12 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี  เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : marketing@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-721-8471-2

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว