เกี่ยวกับ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเพิ่ม
โอกาส การลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างผลประโยชน์ในหลายๆ ด้านให้กับประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งสร้าง รายได้ของ ประเทศไทยรวมถึงสร้างอาชีพให้คนไทยกระตุ้นให้ เกิดการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์

Group 15914

ดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในประเทศ ไทยมีประวัติ ก่อตั้งมาแล้วยาวนานกว่า 40 ปี และขยาย ธุรกิจสู่ ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เรามีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฏี โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการ และการท่องเที่ยวโดยตรงและภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้ ประสบการณ์ จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มี คุณภาพ

ดังนั้นดุสิตธานีจึงเป็น
ก้าวแรกที่จะพานักศึกษาพัฒนาไปสู่ก้าวต่อไปของความเป็นมืออาชีพและประสบความสำเร็จในอนาคต

ดังนั้นดุสิตธานีจึงเป็น ก้าวแรกที่จะพานักศึกษาพัฒนาไปสู่ก้าวต่อไปของความเป็นมืออาชีพและประสบความสำเร็จในอนาคต

สาส์น จากท่านผู้หญิง

ดิฉันมีความยินดีที่จะแนะนำให้รู้จักกับวิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นสถาบันสอนการโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

วิทยาลัยดุสิตธานีได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านอุตสาหกรรมการ บริการทั้งจากภายในประเทศไทยและในภาคพื้นเอเซียอาคเนย์หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยดุสิตธานี จะเน้น เพื่อการนำไปปฏิบัติงานจริง ทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, หลักสูตร และวิธีการสอนได้รับการพัฒนา และออกแบบ มาอย่างดีเพื่อเป็นการให้พื้นฐานความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อจะได้มีคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ดิฉันขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยดุสิตธานีขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จใน
การศึกษาและการทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการในอนาคต

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี