เกี่ยวกับ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเพิ่ม
โอกาส การลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

การได้รับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio pellentesque feugiat maecenas bibendum. Est donec varius id in vivamus ipsum velit. Tortor aliquet sed urna orci duis. Sodales mattis proin dui adipiscing a. Nunc semper ullamcorper turpis amet vitae scelerisque vel scelerisque. Ut odio tincidunt volutpat mattis diam volutpat. Est, feugiat ultricies tincidunt ut diam pellentesque. Enim interdum tempor, ornare faucibus erat feugiat imperdiet mauris.

At dignissim mauris, curabitur in tortor lobortis facilisi molestie. Enim senectus feugiat augue metus velit vitae in. Diam nullam cum sapien dui aliquet. Facilisi volutpat neque, tempus maecenas turpis sodales porta in. Enim facilisi mauris scelerisque diam proin purus. Morbi non convallis tincidunt aliquet magna eget nulla. Fames in sagittis odio sit. Erat turpis purus ipsum integer lectus euismod morbi posuere. Quam diam vitae posuere ut ut.

Lectus egestas sollicitudin elementum placerat id pulvinar quis suspendisse vehicula. Amet, morbi ac eget enim pretium ut integer enim, faucibus. Malesuada sem nunc tempus mi interdum consectetur sed lobortis pellentesque. Consectetur diam nunc dolor pharetra dui sagittis mauris. Quisque tortor urna venenatis ut sit urna porttitor risus. Eleifend lacinia morbi sit imperdiet lectus. Eget sagittis duis est vitae, pulvinar donec justo. Ac ullamcorper pellentesque feugiat diam egestas urna sollicitudin aenean.

การได้รับรองคุณภาพระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน)

การได้รับรองคุณภาพระดับนานาชาติ

The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)

Thailand Professional Qualification
Institute (Public Organization)

Department of Skill Development,
Ministry of Labor

Asian Maritime Technological
College, (AMCOL)

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กฏ ระเบียบ ประกาศ และข้อมูลต่างๆ