Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาโท (1.5 ปี)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดก็ได้

การสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท

1

สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

6

ค่าสมัคร 500 บาท

หมายเหตุ : ในส่วนของหลักฐานที่เป็นสำเนา ผู้สมัครจะต้องลงลายมือเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ

สมัครโดยตรงที่
Dusit Thani College

สมัครเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์

สมัครทางไปรษณีย์โดยส่ง
ใบสมัครทางไปรษณีย์

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร

ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

095-2-48283-1

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชี
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

342-4-54766-3

ชำระผ่าน Credit / Debit Card (2C2P)

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

Group 15734
Group 15735

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

Group 17249
Group 17248
Group 17247
Group 17244
Group 17245
Group 17246
Group 17250

ชำระเงินผ่านธนาคาร

Group 17251
Group 17259
Group 17260
Group 17258
Group 17261
Group 17262
Group 17263
Group 17264

ทำการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดสอบตามวัน-เวลาที่ผู้สมัครสะดวก พร้อมแจ้งผลการสอบ

วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีภายในวันที่วิทยาลัยกำหนดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://www.dtc.ac.th

ทางหลักสูตรจะทำการเปิดรับสมัครในทุกภาคการศึกษา คือ

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ภาคการศึกษาที่ 3 เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม

ทางหลักสูตรได้ทำการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

  • ในทุก ๆ เดือน ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะทำการจัดงาน Open House ซึ่งภายในงานจะมีการรับสมัครเรียน รวมทั้งจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งผลภายในวันนั้น
  • จัดส่ง Email ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยดุสิตธานี บุคลากรในเครือดุสิตธานี ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ที่สนใจจากภายนอก
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว