Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(เทียบโอนประสบการณ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ใกล้เคียง เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ การขาย/การตลาด การบัญชี การเงิน/การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและ โภชนาการ

การสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)

1

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ. หรือ ป.พ.) จำนวน 1 ฉบับ

2

สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

7

ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) ดาวน์โหลดที่นี่

8

ค่าสมัคร 500 บาท

 

9

ค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (ในกรณีที่ไม่มีคะแนน IELTS, TOEFL, SAT, Duolingo, PTE) 1,500 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

สมัครเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์

สมัครทางไปรษณีย์โดยส่ง
ใบสมัครทางไปรษณีย์

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร

ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

095-2-48283-1

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชี
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

342-4-54766-3

ชำระผ่าน Credit / Debit Card (2C2P)

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

Group 15734
Group 15735

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

Group 17249
Group 17248
Group 17247
Group 17244
Group 17245
Group 17246
Group 17250

ชำระเงินผ่านธนาคาร

Group 17251
Group 17259
Group 17260
Group 17258
Group 17261
Group 17262
Group 17263
Group 17264

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่ง ออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตร ปริญญาตรี และเทียบโอน

  • สอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • สอนวิชาคณิตศาสตร์
  • สอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่มีคะแนน GAT ส่วนที่ 2 ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป และ PAT 1 ตั้งแต่ 60 คะแนนขั้นไป จะได้รับการพิจารณา ยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องนำคะแนน GAT และ PAT 1 มายื่นในวันสมัคร และคะแนนที่สอบต้องไม่เกิน ระยะเวลา 1 ปีของวันที่สมัคร

การพิจารณาผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1.  วิชาคณิตศาสตร์ มีผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือคณิตศาสตร์ 2 ตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน รายวิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์
  2. วิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีภายในวันที่วิทยาลัยกำหนดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://www.dtc.ac.th

รุ่นที่ 1

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้– 18 มี.ค. 2565 หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

26 มี.ค. 2565

ประกาศผลสอบ

1 เม.ย. 2565

รายงานตัว / ลงทะเบียน

28 พ.ค. 2565

รุ่นที่ 2

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 6 พ.ค. 2565 หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

14 พ.ค. 2565

ประกาศผลสอบ

20 พ.ค. 2565

รายงานตัว / ลงทะเบียน

28 พ.ค. 2565

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว