Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(เทียบโอนประสบการณ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ใกล้เคียง เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ การขาย/การตลาด การบัญชี การเงิน/การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและ โภชนาการ

การสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)

1

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ม.ปลาย ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 1 ฉบับ

2

ประวัติการทำงาน (CV)

3

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5

สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (นับรวมอายุการทำงานในสายงานธุรกิจภัตตาคาร หรือสายงานด้านโรงแรม อย่างน้อย 5 ปี)หรือเจ้าของธุรกิจจดทะเบียนการค้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี

6

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

7

สำเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับงานที่ทำ

 

8

ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครโดยตรงที่
Dusit Thani College

สมัครเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์

สมัครทางไปรษณีย์โดยส่ง
ใบสมัครทางไปรษณีย์

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร

ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

095-2-48283-1

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชี
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

342-4-54766-3

ชำระผ่าน Credit / Debit Card (2C2P)

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

Group 15734
Group 15735

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

Group 17249
Group 17248
Group 17247
Group 17244
Group 17245
Group 17246
Group 17250

ชำระเงินผ่านธนาคาร

Group 17251
Group 17259
Group 17260
Group 17258
Group 17261
Group 17262
Group 17263
Group 17264

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่ง ออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตร ปริญญาตรี และเทียบโอน

  • สอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • สอนวิชาคณิตศาสตร์
  • สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การสมัครเข้าหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานีไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (พิจารณาจากเกรด 5-6 เทอม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

หลักสูตรภาษาไทย 
กรณีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ต่ำกว่า 2.75
– ผู้สมัครจะต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ สอบสัมภาษณ์

กรณีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
– หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์
– หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

การพิจารณาผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1.  วิชาคณิตศาสตร์ มีผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือคณิตศาสตร์ 2 ตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน รายวิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์
  2. วิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนสอบรายวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีภายในวันที่วิทยาลัยกำหนดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://www.dtc.ac.th

ทางหลักสูตรจะทำการเปิดรับสมัครในทุกภาคการศึกษา คือ

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม– เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว