สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Bachelor of Business Administration in Hotel Management

เกี่ยวกับหลักสูตร

Vector

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้
สู่ความเป็น มืออาชีพ
ในสาขาการจัดการโรงแรม

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

จำนวนหน่วยกิต 

136 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

สิงหาคม และ มกราคม

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร

355,120 บาท (ค่าเล่าเรียนรายเทอมขึ้นอยู่กับแผนการเรียนที่
นักศึกษาลงทะเบียน)

วิทยาเขต

กรุงเทพฯ

ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน

Work Integrated Learning (WIL) (ปีที่ 1 และ ปีที่ 2),
ศึกษาดูงานนอกสถานที่, ฝึกงานภาคสนาม (ปีที่ 2 และ ปีที่ 4)

ภาษาที่สอน

ภาษาไทย

ซ่อน ดูเพิ่มเติม

Semester Overview

การรับรองระดับสากล

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

พื้นฐานของหลักสูตรกําหนด รายวิชาตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ASEAN Competency)
ซึ่งสามารถทํางานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พื้นฐานของหลักสูตรกําหนด รายวิชาตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ASEAN Competency) ซึ่งสามารถทํางานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

อัพเดตทุกองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมการบริการ

เน้นฝึกลงสนามจริงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและสถานประกอบการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

จงจิตร์ จันทร์แจ่ม

  • Master of Science in Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
  • Bachelor’s Degree in Arts, Ramkhamhaeng University

คุณวุฒิอื่นๆ :
ผู้ประเมินต้นแบบอาเซียน ASEAN Master Assessor – Front Office

Read Less Read More

กนกพิชญ์ สุวรรณ์

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิทยาลัยดุสิตธานี
  • (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
Read Less Read More

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

  • Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018
  • Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011
  • ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
  • ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548
Read Less Read More

วิพล โชติวรรณชูสกุล

  • ปริญญาโท การจัดการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
  • ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
Read Less Read More
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  คิดจากจำนวนของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยสัดส่วนของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 93% ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People