สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Bachelor of Business Administration in Hotel Management

จุดเด่นหลักสูตร

Working Integrated Learning (WIL) และ การฝึกงาน

การเรียนที่บูรณาการชั้นเรียนเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการ (โรงแรมในเครือดุสิตธานี) ให้นักศึกษาได้พบประสบการณ์จริงของการให้บริการระหว่างพนักงานของโรงแรมและลูกค้า โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและสังเกตการณ์ เพื่อให้การเรียนรู้ครบทุกมิติของงานบริการในโรงแรม ก่อนที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกว่า 1,500 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝึกพื้นฐานการโรงแรม 1,000 ชั่วโมง และตามความสนใจของนักศึกษาโดยอ้างอิงกับวิชาเอกที่เลือกอีก 500 ชั่วโมง หรือเลือกการทำโครงการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง* ครบครันรอบด้านทั้งความรู้ ประสบการณ์ และวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์

คณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริง

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพด้านการโรงแรม และกลุ่มวิชาเฉพาะต่างๆ ที่มีประสบการณ์จริงในเนื้อหาที่สอน ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกรายวิชา พร้อมทั้งยังสามารถแนะแนวการ ฝึกงานและการเลือกสายอาชีพที่ต้องการได้อีก นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษผู้บริหารจากกลุ่มดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล และองค์กรชั้นนำอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมมาบรรยายพิเศษในหลักสูตร

สร้างเสริมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

นอกจากการเรียนรู้เฉพาะด้านในกลุ่มวิชาโรงแรม แล้วนักศึกษาจะมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ
การออกแบบธุรกิจ หรือการวางแผนธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำ หรือ สามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้

การเรียนรู้ที่ทันสมัยแบบผสมผสาน

เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ที่ทันสมัย บนพื้นฐานของโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม  นอกจากนั้น นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ e-learning ของวิทยาลัยได้เพิ่มเติม ตอบโจทย์รูปแบบการศึกษาของของผู้เรียนรู้ยุคใหม่

มั่นใจกับโอกาส

การทำงานเมื่อเรียนจบ

 • เจ้าของธุรกิจด้านที่พักแรมสมัยใหม่
 • เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • เจ้าของธุรกิจด้านการให้บริการทำความสะอาดห้องพัก ที่พักแรม
 • นักเขียนทางธุรกิจการให้บริการ
 • เจ้าของธุรกิจบริการรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่
 • เจ้าของธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและความงาม

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ไปจนถึงผู้อำนวยการ

 • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 • พนักงานแผนกประชาสัมพันธ์
 • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • พนักงานแผนกการขายและการตลาด
 • พนักงานแผนกจัดเลี้ยง
 • พนักงานแผนกแม่บ้าน
 • พนักงานแผนกบริหารงานทั่วไป
 • พนักงานบริหารงานด้านธุรกิจบริการในโรงแรมและธุรกิจด้านบริการ
 • พนักงานบริการด้านต่าง ๆ ในธุรกิจเรือสำราญ
 • มัคคุเทศก์
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานด้านธุรกิจบริการ
 • พนักงานบริการในธุรกิจอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมเป็นต้น
 • อาจารย์สอนด้านวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการระดับปวช. ปวส.
 • เจ้าหน้าที่วิชาการด้านการโรงแรมและด้านธุรกิจบริการ
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประชาสัมพันธ์
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

อัพเดตทุกองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมการบริการ

เน้นฝึกลงสนามจริงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและสถานประกอบการ

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

อัพเดตทุกองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมการบริการ

เน้นฝึกลงสนามจริงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและสถานประกอบการ

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People