สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration in Culinary Arts

เกี่ยวกับหลักสูตร

Vector

สานฝันสู่การเป็นสุดยอดเชฟ
ที่ Dusit Thani College

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

จำนวนหน่วยกิต 

140 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

สิงหาคม และ มกราคม

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร

542,000 บาท (ค่าเล่าเรียนรายเทอมขึ้นอยู่กับแผนการเรียนที่
นักศึกษาลงทะเบียน)

วิทยาเขต

กรุงเทพฯ และ พัทยา

ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน

Work Integrated Learning (WIL) (ชั้นปีที่ 1), ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ ฝึกงานภาคสนาม (ปีที่ 2 และ ปีที่ 4)

ภาษาที่สอน

ภาษาไทย

ซ่อน ดูเพิ่มเติม

Semester Overview

การรับรองระดับสากล

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการประกอบอาหารใน
ระดับโลกจาก World Associations of Chefs Societies (WACS)

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการประกอบอาหารใน ระดับโลกจาก World Associations of Chefs Societies (WACS)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

อัพเดตทุกองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมการบริการ

เน้นฝึกลงสนามจริงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและสถานประกอบการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

ภีรภาส คัมภีริชยา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
Read Less Read More

นิรวิทธ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
Read Less Read More

ฉวีวรรณ สุขศรี

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภัตตาคารและโรงแรม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
Read Less Read More

ตุลยวัต ดาวพิเศษ

  • มหาบัณฑิตบริหารอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ
Read Less Read More
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  คิดจากจำนวนของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยสัดส่วนของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 93% ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People