สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration in Culinary Arts

จุดเด่นหลักสูตร

Working Integrated Learning (WIL) และ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม

การบูรณาการการเรียนกับการทำงานให้นักศึกษาได้พบประสบการณ์จริงในการให้บริการลูกค้า เรียนรู้ในห้องอาหาร อาทิ ห้องอาหารมะฮอกกานี D cafe และคาเฟ่ทีเรีย ภายในวิทยาลัย โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและสังเกตการณ์ เพื่อให้การเรียนรู้ครบทุกมิติ ของการประกอบอาหารและการปฏิบัติงานครัว อีกทั้งจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกว่า 1,500 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝึกพื้นฐานการประกอบอาหาร 1,000 ชั่วโมงและตามวิชาเอกที่เลือกอีก 500 ชั่วโมง หรือเลือกการทำโครงการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง* ครบครันรอบด้านทั้งความรู้ ประสบการณ์ และวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์

คณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริง

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพด้านการประกอบอาหาร และกลุ่มวิชาเฉพาะต่างๆ ที่มีประสบการณ์และทักษะในรายวิชาที่สอน ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกรายวิชา พร้อมทั้งยังสามารถแนะแนวทางในการฝึกงานและการเลือกสายอาชีพที่ต้องการได้อีก นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษผู้บริหารจากกลุ่มดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล และองค์กรชั้นนำอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรม มาบรรยายพิเศษในหลักสูตร

สร้างเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการ

นอกจากการเรียนรู้เฉพาะด้านในกลุ่มวิชาศิลปะการประกอบอาหารแล้ว นักศึกษาจะมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ การออกแบบธุรกิจ หรือการวางแผนธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำ หรือ สามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้

การเรียนรู้ที่ทันสมัยแบบผสมผสาน

เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ที่ทันสมัย บนพื้นฐานของโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นอกจากนั้น นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ e-learning ของวิทยาลัยได้เพิ่มเติม ตอบโจทย์รูปแบบการศึกษาของของผู้เรียนรู้ยุคใหม่

มั่นใจกับโอกาส

การทำงานเมื่อเรียนจบ

 • เจ้าของธุรกิจด้านร้านอาหารหรือภัตตาคารสมัยใหม่
 • เจ้าของธุรกิจขายอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจขายเบเกอรี่
 • เจ้าของธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจขายขนมและอาหารผ่านระบบออนไลน์

ประกอบอาชีพประกอบอาหารในโรงแรม หรือร้านอาหารชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • พนักงานแผนกจัดเลี้ยง
 • พนักงานประกอบอาหารในธุรกิจบริการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ประชุม
 • ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
 • นักออกแบบอาหาร ถ่ายภาพหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับอาหาร
 • ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคารและครัว
 • อาจารย์สอนด้านวิชาการด้านอาหารระดับปวช. ปวส.
 • เจ้าหน้าที่วิชาการด้านอาหาร
 • นักกาหนดอาหารในโรงพยาบาลต่าง ๆ
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

อัพเดตทุกองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมการบริการ

เน้นฝึกลงสนามจริงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและสถานประกอบการ

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

อัพเดตทุกองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมการบริการ

เน้นฝึกลงสนามจริงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและสถานประกอบการ

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People