สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration in Culinary Arts

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

143 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 • กลุ่มวิชาภาษา

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 หน่วยกิต

 • 9 หน่วยกิต

 • 12 หน่วยกิต

 • 11 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 • กลุ่มวิชาแกน

 • กลุ่มวิชาเอก

 • กลุ่มวิชาเอกเลือก

96 หน่วยกิต

 • 30 หน่วยกิต

 • 51 หน่วยกิต

 • 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

4. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (1,500 ชั่วโมง) หรือ การศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง

9 หน่วยกิต

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : marketing@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-721-8471-2