Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)

1

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2

ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือน 

3

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น วัณโรค โรคลมบ้าหมู โรคลมชัก โรคเรื้อนในระยะติดต่อ โรคทางสมองหรือโรคประสาท โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง เป็นต้น 

4

ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

1

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ. หรือ ป.พ.) จำนวน 2 ฉบับ

2

สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

7

ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) ดาวน์โหลดที่นี่

8

ค่าสมัคร 1,000 บาท

9

ค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (ในกรณีที่ไม่มีคะแนน IELTS, TOEFL หรือ SAT) 1,500 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

สมัครโดยตรงที่
Dusit Thani College

สมัครเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์

สมัครทางไปรษณีย์โดยส่ง
ใบสมัครทางไปรษณีย์

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร

ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

095-2-48283-1

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชี
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

342-4-54766-3

ชำระผ่าน Credit / Debit Card (2C2P)

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

Group 15734
Group 15735

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

Group 17249
Group 17248
Group 17247
Group 17244
Group 17245
Group 17246
Group 17250

ชำระเงินผ่านธนาคาร

Group 17251
Group 17259
Group 17260
Group 17258
Group 17261
Group 17262
Group 17263
Group 17264

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่ง ออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

  • สอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • สอนวิชาคณิตศาสตร์
  • สอบสัมภาษณ์

ในกรณีที่ไม่มีคะแนน IELTS, TOEFL หรือ SAT จะมีค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 1,500 บาท

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตร สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEFL อย่างต่ำ 500 คะแนน (IBT 61, CBT 173) หรือ คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หน่วย หรือ คะแนน Duolingo อย่างต่ำ 90 คะแนน หรือ คะแนน PTE อย่างต่ำ 45 คะแนน จะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP แต่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
  3. ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT อย่างต่ำ 1,000 คะแนน(Evidence-based Reading and Writing >= 500 and Mathematics >= 500) จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนทั้งการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้ผู้รับสมัครต้องมีเอกสารยืนยันผลคะแนนประกอบด้วย

วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีภายในวันที่วิทยาลัยกำหนดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://www.dtc.ac.th

ประเภทรับตรง รุ่นที่ 2

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2567
(หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

30 มีนาคม 2567

ประกาศผลสอบ

5 เมษายน 2567

รายงานตัว / ลงทะเบียน

24 พฤษภาคม 2567

ประเภทรับตรง รุ่นที่ 3

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 3 พฤษภาคม 2567
(หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

11 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลสอบ

17 พฤษภาคม 2567

รายงานตัว / ลงทะเบียน

24 พฤษภาคม 2567

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษา