หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ปลุกพรสวรรค์ สานฝันสู่การเป็นเชฟชั้นนำ

หาก Passion ของคุณคือการทำอาหาร มาปลดปล่อยศักยภาพแบบไร้ขีดจำกัดได้ที่นี่! Dusit Thani College มีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลากหลาย คณาจารย์ที่มากประสบการณ์ ห้องปฏิบัติการครัวและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานระดับสากล พรั่งพร้อมด้วยวัตถุดิบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ

เรียนรู้ศาสตร์การครัวครบครัน

 • ฝึกฝนทักษะการประกอบอาหารเข้มข้นกว่า 1,500 ชั่วโมง ทั้งการประกอบอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นไทยโบราณ อาหารประจำภาค อาหารเอเชีย  และยังมีอาหารตะวันตกอย่างฝรั่งเศส หรือขนมหวานต่างๆ เช่น ขนมเค้ก ขนมอบแบบฝรั่งเศสนานาชนิด รวมไปถึงเทคนิคการทำช็อกโกแลต และเบเกอรี่อีกมากมาย
 • เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องครัวและอุปกรณ์ต่างๆ
 • อัดแน่นความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร
 • รู้ลึกรู้จริงในเรื่องหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปลูกฝังความคิดและการแก้ปัญหาอย่างผู้ประกอบการ
 • ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ พัฒนาอาหารและขนม
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารที่หลากหลาย

เราจะขยายกรอบความคิด ยกระดับมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำเทรนด์ด้านธุรกิจอาหารอย่างแท้จริง

จุดเด่นของหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์

 • สามารถใช้ประสบการณ์ทำงานเทียบโอนได้ 39 หน่วยกิต
 • เรียนครั้งละ วิชาเป็นเวลา สัปดาห์ต่อเนื่องกัน (Block courses)
 • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00- 16.30 น. หรือเลือกเรียนผ่านระบบออนไลน์ แบบ Live Classroom ในกรณีที่ไม่สามารถมาเข้าเรียนในห้องเรียนได้
  (นักศึกษาจะต้องเข้าวิทยาลัยในวันปฐมนิเทศ และในวันสุดท้ายของทุกวิชาเพื่อเข้าสอบ)
 • สามารถเริ่มการศึกษาได้ทุกช่วงวิชา เนื่องจากมีการเรียนแบบ Block Course

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,  ปวช. หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ที่เทียบได้ในรายวิชา หรือสาขาวิชาที่ขอประเมิน โดยมีหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และประสบการณ์เป็นจริงและชัดเจน
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1.5 ปี (4 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ - มิถุนายน


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรเส้นทางอาชีพ

 • เจ้าของธุรกิจด้านร้านอาหารหรือ ภัตตาคารสมัยใหม่
 • เจ้าของธุรกิจขายอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจขายเบเกอรี่
 • เจ้าของธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจขายขนมและอาหารผ่านระบบออนไลน์
 • อาจารย์สอนด้านวิชาการด้านอาหารระดับปวช. ปวส.
 • เจ้าหน้าที่วิชาการด้านอาหาร
 • ประกอบอาชีพประกอบอาหารในโรงแรม หรือร้านอาหารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พนักงานแผนกจัดเลี้ยง
 • พนักงานประกอบอาหารในธุรกิจบริการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ประชุม
 • ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
 • นักออกแบบอาหาร ถ่ายภาพหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับอาหาร
 • ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหารภัตตาคารและครัว
 • นักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลต่างๆ

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ

อัตราการจ้างงานสูงถึง 95%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไพโรจน์ บุญคง

Executive Chef
The Zign Hotel, Pattaya

ผมมีประสบการณ์ทำงานด้านเชฟในโรงแรมมานาหลายปี จนได้ทราบว่าที่วิทยาลัยดุสิตธานีมีการเปิดสอนให้กับผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการโรงแรม การประกอบอาหารได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยนำความรู้ประสบการณ์จากการทำงาน การอบรม มาเทียบรายวิชาบางรายวิชา และศึกษาบางรายวิชาเพื่อให้ได้วุฒิระดับปริญญาตรี ซึ่งผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานี ที่เป็นสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตด้านการประกอบอาหารออกมาสู่ตลาดแรงงานทางด้านอุตสาหกรรมบริการ ในการเรียนทำให้ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมชั้นและได้หลักการวิชาการจากคณาจารย์ ซึ่งผลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และไปต่อยอดพัฒนาความรู้ในสายอาชีพเชฟต่อไปในอนาคต

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo