สาขาวิชาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration in Culinary Arts and Kitchen Management

เกี่ยวกับหลักสูตร

Vector

สานฝันสู่การเป็นสุดยอดเชฟ
ที่ Dusit Thani College

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

จำนวนหน่วยกิต 

143 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

สิงหาคม และ มกราคม

วิทยาเขต

กรุงเทพฯ และ พัทยา

ภาษาที่สอน

ภาษาไทย

ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน

Work Integrated Learning (WIL), ศึกษาดูงานนอกสถานที่
และ ฝึกงานภาคสนาม (ปีที่ 3 และ ปีที่ 4)

ซ่อน ดูเพิ่มเติม

Semester Overview

การรับรองระดับสากล

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการประกอบอาหารใน
ระดับโลกจาก World Associations of Chefs Societies (WACS)

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการประกอบอาหารใน ระดับโลกจาก World Associations of Chefs Societies (WACS)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

อัพเดตทุกองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมการบริการ

เน้นฝึกลงสนามจริงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและสถานประกอบการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

ภีรภาส คัมภีริชยา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
Read Less Read More

นิรวิทธ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
Read Less Read More

ฉวีวรรณ สุขศรี

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภัตตาคารและโรงแรม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
Read Less Read More

ตุลยวัต ดาวพิเศษ

  • มหาบัณฑิตบริหารอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ
Read Less Read More
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People