สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
การท่องเที่ยว

Bachelor of Management in Tourism Service Innovation

เกี่ยวกับหลักสูตร

Vector

พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
สู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจบริการในการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่

ชื่อปริญญา

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (เรียนในวิทยาลัย 2.5 ปี ในสถานประกอบการ 1.5 ปี)

จำนวนหน่วยกิต 

126 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

สิงหาคม และ มกราคม

วิทยาเขต

กรุงเทพฯ

ภาษาที่สอน

ภาษาไทย

ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน

Work Integrated Learning (WIL), ศึกษาดูงานนอกสถานที่, ฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซ่อน ดูเพิ่มเติม

Semester Overview

Coorperative Work Integrated Education หรือ CWIE เรียนรู้จากการลงสนามจริงจากความร่วมมือของสถาบันและสถานประกอบการต่างๅ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อให้นักศึกษามั่นใจและพร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา มีทักษาที่ตรงกับตลาดในโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต

การรับรองระดับสากล

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม

ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

โอกาสศึกษาดูงานและฝึกงานภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ

เน้นสร้างทักษะด้าน Service Design เพื่อออกแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่

ปลุกความคิดสร้างสรรค์ เรียนสนุก ทั้งในและนอกห้องเรียน

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

สมภพ ชาตวนิช

 • วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
Read Less Read More

มณีวรรณ ชาตวนิช

 • วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)   มหาวิทยาลัยสยาม
Read Less Read More

เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

 • M.Sc. International Hotel Management University of Surrey, Guildford, England.
 • ศศ.บ. การเดินทางการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ2)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read Less Read More

ผศ. สุวจี แตงอ่อน

 • Master of Philosophy สาขาวิชา Environmental Technology
  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE). King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ม.เกษตรศาสตร์
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1)  ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
Read Less Read More
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People