สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
การท่องเที่ยว

Bachelor of Management in Tourism Service Innovation

จุดเด่นหลักสูตร

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

CWIE คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) การเรียนที่บูรณาการชั้นเรียนเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการ ในโรงแรม หรือสถาบันธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เช่น โรงภาพยนตร์ (แหล่งบริการความบันเทิง แบบครบวงจร) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมบริการ ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและสังเกตการณ์ เพื่อให้การเรียนรู้ครบทุกมิติของรูปแบบการให้บริการแนวใหม่ก่อนที่นักศึกษาจะออกสหกิจศึกษา ครบครัน รอบด้านทั้งความรู้ ประสบการณ์ และวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์

ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการเรียนรู้นอกสถานที่ ศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ เน้นการสร้างเสริมความรู้ที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจปัจจุบัน เรียนรู้วิธีการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ

เน้นการฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานที่ได้รับมอบหมายตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ การออกแบบธุรกิจ หรือการวางแผนธุรกิจ เน้นเรื่อง Service Design และการออกแบบ Service Blueprint ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสอดรับกับ ยุค Next Normal เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำ หรือ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจบริการของตนเอง

เรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริง

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพด้านนวัตกรรมบริการ ทั้งในโรงแรม และใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีประสบการณ์จริงในเนื้อหาที่สอน ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกรายวิชา พร้อมทั้งยังสามารถแนะแนวทางในการฝึกงานและการเลือกสายอาชีพที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษผู้บริหารจากกลุ่ม ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล และองค์กรชั้นนำอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมมาบรรยายพิเศษในหลักสูตร

มั่นใจกับโอกาส

การทำงานเมื่อเรียนจบ

 • นักออกแบบงานบริการ (Service Stylist) ให้กับธุรกิจท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • นักออกแบบการเดินทาง (Creative Travel Stylist) ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ที่ปรึกษาด้านงานบริการ
 • เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวบนแอปพลิเคชั่น
 • เจ้าของธุรกิจด้านที่พักแรมสมัยใหม่
 • เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • เจ้าของธุรกิจ Startup ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • นักเขียนบทวิจารณ์ทางการท่องเที่ยว (Blogger / Vlogger)
หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ประกอบอาชีพประกอบอาหารในโรงแรม หรือร้านอาหารชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พนักงานในธุรกิจนำเที่ยว
 • พนักงานในธุรกิจที่พักแรม
 • พนักงานในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • พนักงานในธุรกิจการบิน
 • พนักงานในธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา
 • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
 • นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว
 • นักวางแผนด้านการท่องเที่ยว
 • นักพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 • พนักงานในธุรกิจการบิน
 • เจ้าหน้าที่แนะนำและประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การบริการใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

โอกาสศึกษาดูงานในสถานที่จริงทั้งในและต่างประเทศ

เน้นสร้างทักษะด้าน Service Design เพื่อออกแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่

ปลุกความคิดสร้างสรรค์ เรียนสนุก ทั้งในและนอกห้องเรียน

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

โอกาสศึกษาดูงานในสถานที่จริง

เน้นสร้างทักษะด้าน Service Design

ปลุกความคิดสร้างสรรค์ เรียนสนุก
ทั้งในและนอกห้องเรียน

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People