สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
การท่องเที่ยว

Bachelor of Management in Tourism Service Innovation

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

หลักสูตร

ปีการศึกษา

1

ปีการศึกษา

2

ปีการศึกษา

3

ปีการศึกษา

4

รวม (บาท)

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ภาคฤดูร้อน

เทอม 1

เทอม 2

ภาคฤดูร้อน

เทอม 1

เทอม 2

การจัดการบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

45,790 บาท

46,370  บาท

49,070 บาท

29,270 บาท

12,470
บาท

29,870

บาท

49,670 บาท

N/A

46,870 บาท

9,070

บาท

318,450

หมายเหตุ

          * ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

 * ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รับส่วนลดค่าเทอม สูงสุด 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : marketing@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-721-8471-2