ประวัติวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๖

“โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี” ได้ก่อตั้งขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จากปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซี่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอดีตวุฒิสมาชิก

สาเหตุในการก่อตั้งคือ
 1. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ซึ่งควรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. สถาบันที่ผลิตบุคลากรมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และบางสถาบันที่มีอยู่ก็จัดสอนเพียงแค่ภาคทฤษฎี แต่การปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมจะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 3. ขาดแคลนหลักสูตรด้านธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และความต้องการของโรงแรม
 4. ขาดผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการของธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะต้องพัฒนาทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน

โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะ และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้รุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

ในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรเต็มเวลาใช้เวลาเรียน 2 ปี ได้แก่
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations)
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma)

พ.ศ. ๒๕๓๙

โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้มีฐานะเป็นวิทยาลัย โดยเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2539

ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 สาขา ได้แก่
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) จำนวน 2 สาขา ได้แก่

 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
 • สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
และหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขา ได้แก่
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo