Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

จุดเด่นหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน (EHL Hospitality Business School)

 • การรับรองด้านคุณภาพหลักสูตร การพัฒนา และรูปแบบการเรียนการสอน
 • การฝึกอบรมคณาจารย์ และกระบวนการรับรองคุณภาพการสอน Qualified Learning Facilitator’s (QLF) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก EHL Hospitality Business School

การเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเข้มข้น

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริง ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานได้อย่างมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพหลังจากจบการศึกษา

 • Work-integrated Learning (WIL)  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับโรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
 • Supervisory Work Integrated Learning เน้นเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ ต่างที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการ
 • Managerial Internship การฝึกงานภาคสนาม ที่เน้นการเรียนรู้ในสายงานที่สนใจ และการฝึกฝนด้านการ บริหารจัดการ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา

พัฒนาทักษะการบริหารและค้นพบสไตล์ความเป็นผู้นำของตนเอง

กลุ่มวิชา Inspiring Hospitality Leadership ของหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและค้นพบรูปแบบความเป็นผู้นำของตนเอง ทำให้ได้เรียนรู้ศักยภาพของและความเป็นตัวตนมากขึ้น ร่วมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทีมและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

เรียนรู้ธุรกิจและการทำงานในระดับนานาชาติ

 • เรียนรู้จากกรณีศึกษาของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการรูปแบบขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก
 • ฝึกฝนการทำงานร่วมกับบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมในห้องเรียนที่มีผู้เรียนที่มีเชื้อชาติที่หลากหลาย
 • ท้าทายและฝึกฝนศักยภาพของตนเองจากการฝึกงานในองค์กรด้านธุรกิจบริการทั้งในและต่างประเทศ
 • เรียนรู้การบริหารและพัฒนาธุรกิจจากกิจกรรมศึกษาดูงานในต่างประเทศ (International Fieldtrip)

"พร้อม" ก่อนใคร ในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน

เลือกทำโปรเจคก่อนจบการศึกษาที่ช่วยให้ “พร้อม” ก่อนใคร ในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน

 • Incubator:   การฝึกสร้างธุรกิจ Startup และนำเสนอธุรกิจให้กับผู้ลงทุน
 • Student Business Project:   การฝึกช่วยให้บริษัทหรือองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการได้ ในบทบาทของผู้ให้คำปรึกษา
 • Independent Research:   การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกทางวิชาการ เข้าใจกระบวนการทำงานวิจัย

สนุกกับการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย

 • Marketing Hospitality Services
 • Revenue Management
 • Service Quality Management
 • The Circular Economy
 • Branding and Brand Management
 • Robotics and Operations Management
 • Start-ups and the Business Model Canvas

กลุ่มวิชาเอกที่ตอบโจทย์ทุกความสนใจของผู้เรียน

พัฒนาทักษะที่ต้องการให้เชี่ยวชาญในชั้นปีที่ 4 กับกลุ่มวิชาเอกเลือก (ปรับปรุงใหม่)
 • Hospitality Marketing in a Digital Age  : วางแผนและแข่งขันอย่างไรโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 • Maximixing Human Value in a Digital Economy : บริหารจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (Human Touch) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจการบริการ
 • Hospitality Finance and Real Estate : พัฒนาและสร้างผลตอบแทนการลงทุนสำหรับเจ้าของกิจการ
 • Innovation for a Sustainable Future :  พัฒนานวัตกรรมและการปรับใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน

มั่นใจกับโอกาส

การทำงานเมื่อเรียนจบ

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับรองโดยสถาบันระดับโลก และเปิดโอกาสเติมประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ศึกษาดูงานใกล้ชิดตลอดหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ ทันสมัย ตอบโจทย์โลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต

เน้นการสร้างผู้นำที่มีทักษะบริหารแบบมืออาชีพสู่ธุรกิจการบริการ

รับรองโดยสถาบันระดับโลก และเปิดโอกาสเติมประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ศึกษาดูงานใกล้ชิดตลอดหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ ทันสมัย ตอบโจทย์โลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต

เน้นการสร้างผู้นำที่มีทักษะบริหารแบบมืออาชีพสู่ธุรกิจการบริการ

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People