Hi

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

เกี่ยวกับหลักสูตร

Vector

เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต
เพื่อ ก้าวสู่สายงานบริหาร
ในธุรกิจบริการ

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1.5 ปี (5 เทอม)

จำนวนหน่วยกิต 

49 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

กันยายน, มกราคม, พฤษภาคม

วิทยาเขต

กรุงเทพฯ

ภาษาที่สอน

ภาษาไทย

ซ่อน ดูเพิ่มเติม

เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่สายงานบริหารในธุรกิจบริการ

มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทุกทักษะที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ วิทยากรพิเศษ และเพื่อนร่วมชั้น ไปปรับใช้ วิเคราะห์ และเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ บนพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงในธุรกิจบริการ

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ (Hospitality Business Management)
 • กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur) โดยความร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ (Hospitality Business Management)

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาในรายวิชา การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้บริหาร ทักษะผู้นำในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ การจัดการวิกฤตในธุรกิจการบริการ การบริหารการปฏิบัติงานด้านการบริการ การบริหารการตลาดดิจิทัลในธุรกิจบริการ การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในธุรกิจการบริการ เพื่อความลุ่มลึกในการใช้เครื่องมือในการจัดการธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ และโดดเด่นในอุตสาหกรรมการบริการ สร้างความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur)

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาในรายวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการประกอบการ  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้าเชิงกลยุทธ์    การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   การพัฒนาแผนธุรกิจ  กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล เพื่อเสริมทักษะ และความมั่นใจในการออกแบบ สร้าง และพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม

 • เรียนและแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมผ่านการคัดสรรโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในกลุ่มรายวิชาเลือก
 • โอกาสเข้าร่วม Field Trip, Company Visit หรือ กิจกรรม Start-Up ต่างๆ ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
nia-logo

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management)

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาในรายวิชา การท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบยั่งยืน  การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม    การออกแบบความคิดสำหรับธุรกิจอาหารอย่างสร้างสรรค์     นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอาหาร  การตลาดบริการสำหรับธุรกิจอาหาร  การพัฒนาศักยภาพอาหารนานาชาติในเชิงธุรกิจ  เรียนรู้ทุกองค์ความรู้จำเป็นในการปลุกปั้นธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่มให้ประสบความสำเร็จ จากทฤษฎีสู่การฝึกคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการลองสร้างธุรกิจจริง

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารมหาธุรกิจบัณฑิต

สะดวก เรียนแค่วันเสาร์วันเดียว

รวดเร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง

เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมืออาชีพ

ทันสมัย ด้วยการเรียนรู้ผสมผสาน
แบบไฮบริด

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

 • บธ.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บธ.บ. การตลาด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Read Less Read More

ดร. ณัฐนรี สมิตร

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Read Less Read More

ดร. สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ,
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Read Less Read More

ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่

 • ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ (เกียรตินิยม),  สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
 • ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Read Less Read More
ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว