Hi

Bachelor of Business Administration in Professional Culinary Arts

จุดเด่นหลักสูตร

เนื่องจากหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ ซึ่งเป็นสถาบันสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก
จึงเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติที่พร้อมร่วมงานกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

การเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเข้มข้น

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริง ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานได้อย่างมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพหลังจากจบการศึกษา
 • Work Integrated Learning (WIL) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับโรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
 • Supervisory Work Integrated Learning เน้นเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ ต่างที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการ
 • Managerial Internship การฝึกงานภาคสนาม ที่เน้นการเรียนรู้ในสายงานที่สนใจ และการฝึกฝนด้านการ บริหารจัดการ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา

พัฒนาทักษะการบริหารและค้นพบสไตล์ความเป็นผู้นำของตนเอง

กลุ่มวิชา Inspiring Hospitality Leadership ของหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและค้นพบรูปแบบความเป็นผู้นำของตนเอง ทำให้ได้เรียนรู้ศักยภาพของและความเป็นตัวตนมากขึ้น ร่วมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทีมและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

เรียนรู้ธุรกิจและการทำงานในระดับนานาชาติ

 • เรียนรู้จากกรณีศึกษาของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการรูปแบบขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก
 • ฝึกฝนการทำงานร่วมกับบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมในห้องเรียนที่มีผู้เรียนที่มีเชื้อชาติที่หลากหลาย
 • ท้าทายและฝึกฝนศักยภาพของตนเองจากการฝึกงานในองค์กรด้านธุรกิจบริการทั้งในและต่างประเทศ
 • เรียนรู้การบริหารและพัฒนาธุรกิจจากกิจกรรมศึกษาดูงานในต่างประเทศ (International Fieldtrip)

"พร้อม" ก่อนใคร ในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน

เลือกทำโปรเจคก่อนจบการศึกษาที่ช่วยให้ “พร้อม” ก่อนใคร ในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน

  • Incubator:   การฝึกสร้างธุรกิจ Startup และนำเสนอธุรกิจให้กับผู้ลงทุน
  • Student Business Project:   การฝึกช่วยให้บริษัทหรือองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการได้ ในบทบาทของผู้ให้คำปรึกษา
  • Independent Research:   การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกทางวิชาการ เข้าใจกระบวนการทำงานวิจัย

สนุกกับการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย

 • Basic Cakes, Pastry and Gateaux
 • Advanced Poultry, Meat and Seafood
 • Decorative Chocolate and Sugar work
 • Arts of Thai Cuisine
 • Food Styling and Photography
 • Nutrition and Dietetics
 • Product Development
 • Start-ups and the Business Model Canvas

กลุ่มวิชาเอกที่ตอบโจทย์ทุกความสนใจของผู้เรียน

พัฒนาทักษะที่ต้องการให้เชี่ยวชาญในชั้นปีที่ 4 กับกลุ่มวิชาเอกเลือก (ปรับปรุงใหม่)

 • Marketing in a Digital Age  : วางแผนและแข่งขันอย่างไรโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 • Optimizing the Human in the Hospitality Experience : บริหารจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (Human Touch) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจการบริการ
 • Real Estate and Finance : พัฒนาและสร้างผลตอบแทนการลงทุนสำหรับเจ้าของกิจการ
 • Innovation for a Sustainable Future :  พัฒนานวัตกรรมและการปรับใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน
 • Specialized Culinary Skills :  พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของศาสตร์ศิลปะการประกอบอาหารสำหรับการเป็นเชฟมืออาชีพ 

มั่นใจกับโอกาส

การทำงานเมื่อเรียนจบ

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

รับรองโดยสถาบันระดับโลก และเปิดโอกาสเติมประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ศึกษาดูงานใกล้ชิดตลอดหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ ทันสมัย ตอบโจทย์โลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต

เน้นการสร้างผู้นำที่มีทักษะบริหารแบบมืออาชีพสู่ธุรกิจการบริการ

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

เนื้อหารายวิชาทันสมัย ตอบโจทย์โลกธุรกิจ

เน้นการสร้างผู้นำที่มีทักษะแบบมืออาชีพ

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว