หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

ต่อยอดความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจโรงแรม

เพิ่มความรู้ ต่อยอดประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ

หลักสูตรการจัดการโรงแรมถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะจุดเด่นของเราคือมีพันธมิตรเป็นโรงแรมเครือดุสิตธานี ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของประเทศไทยและก่อตั้งมาแล้วยาวนานกว่า 40 ปี นักศึกษาจึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของจริง รู้จริง ทำจริง ใช้ได้จริงแน่นอน

ครบครันรอบด้านทั้งความรู้ ประสบการณ์ และวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ โอกาสเติบโตในสายงานธุรกิจโรงแรมอยู่ที่ Dusit Thani College แล้ว!

จุดเด่นของหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์

 • สามารถใช้ประสบการณ์ทำงานเทียบโอนได้ 39 หน่วยกิต
 • เรียนครั้งละ วิชาเป็นเวลา สัปดาห์ต่อเนื่องกัน (Block courses)
 • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00- 16.30 น.  หรือเลือกเรียนผ่านระบบออนไลน์ แบบ Live Classroom ในกรณีที่ไม่สามารถมาเข้าเรียนในห้องเรียนได้
  (นักศึกษาจะต้องเข้าวิทยาลัยในวันปฐมนิเทศ และในวันสุดท้ายของทุกวิชาเพื่อเข้าสอบ)
 • สามารถเริ่มการศึกษาได้ทุกช่วงวิชา เนื่องจากมีการเรียนแบบ Block Course

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,  ปวช. หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ที่เทียบได้ในรายวิชา หรือสาขาวิชาที่ขอประเมิน โดยมีหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และประสบการณ์เป็นจริงและชัดเจน
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1.5 ปี (4 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ - มิถุนายน


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร



เส้นทางอาชีพ

 • เจ้าของธุรกิจด้านที่พักแรมสมัยใหม่
 • เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • เจ้าของธุรกิจด้านการให้บริการทำความสะอาดห้องพัก ท่ีพักแรม
 • นักเขียนทางธุรกิจการให้บริการ
 • เจ้าของธุรกิจบริการรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่
 • เจ้าของธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและความงาม
 • อาจารย์สอนด้านวิชาการโรงแรม และธุรกิจบริการระดับปวช. ปวส.
 • เจ้าหน้าที่วิชาการด้านการโรงแรมและด้านธุรกิจบริการ
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประชาสัมพันธ์
 • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 • พนักงานแผนกประชาสัมพันธ์
 • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • พนักงานแผนกการขายและการตลาด
 • พนักงานแผนกจัดเลี้ยง
 • พนักงานแผนกแม่บ้าน
 • พนักงานแผนกบริหารงานทั่วไป
 • พนักงานบริหารงานด้านธุรกิจบริการในโรงแรมและธุรกิจด้านบริการ
 • พนักงานบริการด้านต่างๆ ในธุรกิจเรือสำราญ
 • มัคคุเทศก์
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานด้านธุรกิจบริการ
 • พนักงานบริการในธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านค้าสินค้าแบรนด์เนม เป็นต้น

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ

อัตราการจ้างงานสูงถึง 95%

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิรันดร์ ชมภู

Cluster Resident Manager
Dusit D2 & Dusit Princess Chiang Mai

จากประสบการณ์ทำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาวมากกว่า 15 ปี จึงคิดที่จะศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการจัดการและหลักการบริหารโรงแรม และได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพราะตอบโจทย์เรื่องการศึกษาต่อ ที่มายืนได้ ณ จุดนี้ เพราะวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปิดโอกาสให้มีโอกาสต่อยอดทางการศึกษาและนำเอาความรู้ที่เรียนเป็นแนวทางพัฒนาในการทำงาน จนสามารถทำตามฝันและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo