Hi

นักศึกษาปัจจุบัน

บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

การเรียนวิชาทหาร จะเปิดรับสมัครให้ นักศึกษาของวิทยาลัยเรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 5 โดยติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303

การยกเว้นการเกณฑ์ทหารจะให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร โดยทางวิทยาลัย จะทำหนังสือขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้ใน ขณะที่เรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแก่นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (เมื่ออายุถึงเกณฑ์การเรียกตัวเข้ารับราชการ ทหารขณะกำลังศึกษาอยู่จนกว่าจะจบการศึกษา)

การผ่อนผันการระดมพลเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเป็นทหาร วิทยาลัยจะดำเนินการให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว และปลดเป็นทหารกองหนุน แต่ถูกเรียกตัวเพื่อตรวจสอบความพร้อมของการเป็นทหาร หากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับวันที่นักศึกษากำลังศึกษา อยู่ในวิทยาลัยจะจัดการผ่อนผันให้กับกระทรวงกลาโหม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

จะสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกหัดกำลังสำรองและมณฑล ทหารบกหรือจังหวัดทหารบกที่มีแผนการศึกษา วิชาทหารลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นหลักฐานการ สมัครได้

สิทธิและการขอรับสิทธิต่าง ๆ

ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมทหารอยู่ จะได้รับการยกเว้นการเรียกตัวมาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในยามปกติตาม กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

หากสำเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับสิทธิดังนี้

ก.

สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี 6 เดือนถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 1 ปี

ข.

สำเร็จชั้นปีที่ 2 รับราชการกองประจำการ 1ปี แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 6 เดือน

ค.

สำเร็จชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ

สิทธิการแต่งตั้งยศทหาร

หลักฐานประกอบการรายงานตัว

1

ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อย
ถูกต้อง (รด.2) ขอรับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดได้จากที่นี่

2

รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง
แต่งเครื่องแบบ นศท. 

3

ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร นศท. ท่านใดยังไม่มี “ใบรับรองการ ฝึกวิชาทหาร” ให้ติดต่อขอรับใบรับรองการฝึกวิชาทหารได้ที่ ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนดินแดน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง (สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ รด. ในเขต กทม. ) หรือ

หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง สวนเจ้าเชตุ สนามหลวง (สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ รด. มาจากต่างจังหวัด)

4

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

5

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ตัวจริงจำนวน 1 ฉบับ สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานดังกล่าว ส่งที่งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
ต้องไปรายงานตัวตามกำหนดการที่ทางศูนย์การกำลังสำรองจะเป็นผู้กำหนดให้งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้แจ้งนักศึกษาให้ทราบต่อไป

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารข้อมูล ได้ที่ เว็บไซต์วิทยาลัย www.dtc.ac.th | Facebook : DTC Student Affairs | บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อด้วยตนเองที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 หรือสอบถามรายละเอียดงานนักศึกษาวิชาทหาร อ.วิสุทธิ์ สุวรรณวิจิตร  เบอร์โทรศัพท์ 097-261-1410

นักศึกษาจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองได้จากข้อมูลในเบื้องต้นที่กล่าวมาในข้างต้น

หลักฐานการดำเนินเรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร

1

สำเนาใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน สด. 9 จำนวน 3 ฉบับ

2

สำเนาหมายเรียก สด.35 หรือ ใบรับรองผล สด.43 จำนวน 3 ฉบับ

3

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

4

ใบสมัคร นศท.ปี1 และแบบรายงานตัว นศท. ปี 2-5

5

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ

6

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

7

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ตัวจริงจำนวน 1 ฉบับ สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีที่เป็นชาย มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียกจากหน่วยงานราชการ อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร แต่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและ กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อ เข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือเรียกว่า “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร” นั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันฯ ให้กับนักศึกษาโดยนักศึกษาที่มีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน

ยื่นหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันในช่วงเดือนตุลาคม (ของทุกปี) ก่อนปีเข้ารับการตรวจเลือก ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด งานวิชาทหาร  อ.วิสุทธิ์ สุวรรณวิจิตร เบอร์โทรศัพท์ 02-361-7811 #257

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.วิสุทธิ์ สุวรรณวิจิตร
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2221  เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล์ : visut.su@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-361-7811 #257

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว