Hi

นักศึกษา ปัจจุบัน

บริการเคลมประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ทุกชั้นปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการประกันอุบัติเหตุตาม ที่ลงนามยินยอมทุกคนโดย กรมธรรม์จะมีระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่วันที่นักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ให้ไปพบแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล คลินิก (ทั้งของรัฐและเอกชน) ซึ่งนักศึกษาจะเบิกค่ารักษา พยาบาลได้ตามจริง แต่ไม่เกิน ครั้งละ 15,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง และเก็บใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มาติดต่อ ที่สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 ในวันและเวลาทำการ

นักศึกษาสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  ได้จากที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.พิเชษฐ ทองทัพ
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2221  เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : pichet.th@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-361-7811 #257

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว