Hi

นักศึกษา ปัจจุบัน

บริการด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) โดยทั่วไปมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหารแต่ถ้ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสถานใดสถานหนึ่ง และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหาร ก็สามารถกระทำได้ แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว ต้องไปตรวจเลือกทหารกองประจำการตามกฏหมายทันที

กำหนดการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้กับนักศึกษา 2 รอบ คือ

รอบแรก

เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม

รอบสุดท้าย

เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม

ให้นักศึกษาติดตามช่วงวันเวลาที่เปิดให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหารได้ที่

เว็บไซต์วิทยาลัย www.dtc.ac.th/
หรือ Facebook : DTC Student Affairs
บอร์ดประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักฐานเอกสาร

1

แบบคำร้องทั่วไป (ติดต่อขอรับได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา )

5

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ

2

สำเนาใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน สด. 9 จำนวน 3 ฉบับ

6

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

3

สำเนาหมายเรียก สด.35 หรือ ใบรับรองผล สด.43 จำนวน 3 ฉบับ

7

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ตัวจริงจำนวน 1 ฉบับ สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

4

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

8
แบบฟอร์มขอผ่อนผันทหาร ดาวน์โหลดฟอร์มที่นี่

ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันแล้วต้องไปรายงานขานชื่อแสดงตน ในวันตรวจคัดเลือกแต่ไม่ต้องรับการตรวจเลือก หากไม่ไป ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกตามกำหนด

1

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2

ชายไทยทุกคนมีหน้าที่เข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร และจะต้องไปแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารข้อมูล ได้ที่ เว็บไซต์วิทยาลัย www.dtc.ac.th | Facebook : DTC Student Affairs | บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดต่อด้วยตนเองที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดงานวิชาทหารที่ อ.วิสุทธิ์ สุวรรณวิจิตร เบอร์โทรศัพท์ 097-261-1410

นักศึกษาจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองได้จากข้อมูลในเบื้องต้นที่กล่าวมาในข้างต้น

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร

1

เปิดให้นักศึกษาดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ประมาณเดือน ส.ค. – ต.ค. (รอบแรก) และประมาณเดือน พ.ย. – ม.ค. (รอบสุดท้าย) ของทุกปีการศึกษา
นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารทุกปีการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือความรู้ไม่เกินปริญญาโททั้งนี้ ต้องอายุไม่เกิน 26 ปี

2

ขอคำร้องทั่วไป (ติดต่อยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและแนบหลักฐานการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

3

วิทยาลัยจะดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อและหลักฐานกับสัสดีจังหวัดที่นักศึกษามีชื่อตามหมายเรียก (สด. 35)

4

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำเรื่องของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปีการศึกษา) สามารถดูได้จาก Facebook : DTC Student Affairs

5

รายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา (ตามหมายเรียก สด. 35 ที่ระบุไว้) (ประเมาณเดือน เม.ย.ของทุกปี)

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว