สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

งวดที่ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งวดที่ 1 24,500 บาท 42,000 บาท
งวดที่ 2 24,500 บาท
งวดที่ 3 24,500 บาท
งวดที่ 4 24,500 บาท 3,400 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 143,400 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo