การเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • ค่าสมัคร 1,000 บาท

หมายเหตุ : ในส่วนของหลักฐานที่เป็นสำเนา ผู้สมัครจะต้องลงลายมือเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ

การสอบคัดเลือก

ทำการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดสอบตามวัน-เวลาที่ผู้สมัครสะดวก พร้อมแจ้งผลการสอบ

กำหนดการรับสมัคร

ทางหลักสูตรจะทำการเปิดรับสมัครในทุกภาคการศึกษา คือ

ภาคการศึกษาที่ 1
เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ภาคการศึกษาที่ 3
เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม

ข่าวประกาศการสอบคัดเลือก

ทางหลักสูตรได้ทำการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

  • ในทุก ๆ เดือน ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะทำการจัดงาน Open House ซึ่งภายในงานจะมีการรับสมัครเรียน รวมทั้งจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งผลภายในวันนั้น
  • จัดส่ง Email ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยดุสิตธานี บุคลากรในเครือดุสิตธานี ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ที่สนใจจากภายนอก

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo