การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช.หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ใกล้เคียง เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ การขาย/การตลาด การบัญชี การเงิน/การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ.) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) ดาวน์โหลดที่นี่
 • ค่าสมัคร 500 บาท

วิธีสมัคร

สามารถสมัครเรียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

สมัครโดยตรงที่ Dusit Thani College

สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สมัครเรียน

คลิก!

สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 198-0-85294-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 095-2-48283-1
สำหรับ Dusit Thani College เมืองพัทยา

สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์โดยแนบใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้และใบเสร็จชำระค่าสมัคร ส่งมาที่
Dusit Thani College เมืองพัทยา เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หรือทางอีเมล marketing-pattaya@dtc.ac.th

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางละมุง
เลขที่บัญชี 342-4-54766-3

การสอบคัดเลือก

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)
 • การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEFL อย่างต่ำ 500 คะแนน (IBT 61, CBT 173) และ/หรือ คะแนนสอบ IELTS อย่างต่ำ 5.5 หน่วย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษา แต่ต้องสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT อย่างต่ำ 1,000 คะแนน(Evidence-based Reading and Writing >= 500 and Matthemetics >= 500) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนทั้งสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ และยกเว้นการสอบ TOEFL ITP
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการภัตตาคารและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEFL อย่างต่ำ 500 คะแนน (IBT 61, CBT 173) และ/หรือ คะแนนสอบ IELTS อย่างต่ำ 5.5 หน่วย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษา แต่ต้องสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT อย่างต่ำ 1,000 คะแนน(Evidence-based Reading and Writing >= 500 and Matthemetics >= 500) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนทั้งสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ และยกเว้นการสอบ TOEFL ITP ทั้งนี้ผู้รับสมัครต้องมีเอกสารยืนยันผลคะแนนประกอบด้วย

กำหนดการรับสมัคร

ภาคต้น

รับสมัคร มกราคม – กรกฎาคม

ภาคปลาย

รับสมัคร กันยายน – มกราคม

สอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทรับตรง
รายการ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
1. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ม.ค. 2564 (หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เม.ย. 2564 (หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
2. สอบคัดเลือก 23 ม.ค. 2564 6-7 เม.ย. 2564
3. ประกาศผลสอบ 27 ม.ค. 2564 16 เม.ย. 2564
4. รายงานตัว / ลงทะเบียน 6 มี.ค. 2564 19-20 พ.ค. 2564

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo