การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช.หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ใกล้เคียง เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ การขาย/การตลาด การบัญชี การเงิน/การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ. หรือ ป.พ.) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ. 7) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) ดาวน์โหลดที่นี่
 • ค่าสมัคร 500 บาท

วิธีสมัคร

สามารถสมัครเรียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

สมัครโดยตรงที่ Dusit Thani College

สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สมัครเรียน

คลิก!

สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

สำหรับ Dusit Thani College กรุงเทพฯ

สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์โดยแนบใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้และใบเสร็จชำระค่าสมัคร ส่งมาที่
Dusit Thani College 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแคว์), แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
หรือทางอีเมล marketing@dtc.ac.th

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 198-0-85294-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 095-2-48283-1
สำหรับ Dusit Thani College เมืองพัทยา

สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์โดยแนบใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้และใบเสร็จชำระค่าสมัคร ส่งมาที่
Dusit Thani College เมืองพัทยา เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หรือทางอีเมล marketing-pattaya@dtc.ac.th

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางละมุง
เลขที่บัญชี 342-4-54766-3

การสอบคัดเลือก

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 • การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ วิชาละ 35 คะแนน จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องนำคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัคร และคะแนนที่สอบต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปีของวันที่สมัคร
 • วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายในวันที่วิทยาลัยกำหนด ณ ป้ายประกาศบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 หรือ http://www.dtc.ac.th

ปฏิทินการสมัครเข้าศึกษา

1. ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
รายการ ครั้งที่ 1 (GPAX 4 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2 (GPAX 5 ภาคเรียน)
1. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ต.ค 2562 28 ต.ค 2562 – 15 ม.ค 2563
2. สอบคัดเลือก 26 ต.ค 2562 18 ม.ค 2563
3. ประกาศผลสอบ 30 ต.ค 2562 22 ม.ค 2563
4. รายงานตัว / ลงทะเบียน 9 พ.ย 2562 1 ก.พ 2563
1. ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
รายการ ครั้งที่ 1 (GPAX 4 ภาคเรียน) ครั้งที่ 2 (GPAX 5 ภาคเรียน)
1. รับสมัคร 1 มิ.ย. – 22 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63 – 16 ม.ค. 64
2. สอบคัดเลือก 27 ต.ค. 63 19 ม.ค. 63
3. ประกาศผลสอบ 31 ต.ค. 63 23 ม.ค. 63
4. รายงานตัว / ลงทะเบียน 3 พ.ย. 63 26 ม.ค. 63

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo