การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช.หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ใกล้เคียง เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ การขาย/การตลาด การบัญชี การเงิน/การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ. หรือ ป.พ.) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ. 7) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) ดาวน์โหลดที่นี่
 • ค่าสมัคร 500 บาท

วิธีสมัคร

สามารถสมัครเรียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

สมัครโดยตรงที่ Dusit Thani College

สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สมัครเรียน

คลิก!

สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

สำหรับ Dusit Thani College กรุงเทพฯ

สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์โดยแนบใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้และใบเสร็จชำระค่าสมัคร ส่งมาที่
Dusit Thani College 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแคว์), แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
หรือทางอีเมล marketing@dtc.ac.th

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 198-0-85294-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 095-2-48283-1
สำหรับ Dusit Thani College เมืองพัทยา

สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์โดยแนบใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้และใบเสร็จชำระค่าสมัคร ส่งมาที่
Dusit Thani College เมืองพัทยา เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หรือทางอีเมล marketing-pattaya@dtc.ac.th

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางละมุง
เลขที่บัญชี 342-4-54766-3

การสอบคัดเลือก

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 • การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ วิชาละ 35 คะแนน จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องนำคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัคร และคะแนนที่สอบต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปีของวันที่สมัคร
 • วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายในวันที่วิทยาลัยกำหนด ณ ป้ายประกาศบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 หรือ http://www.dtc.ac.th

ปฏิทินการสมัครเข้าศึกษา

สอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทรับตรง
รายการ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
1. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ม.ค. 2564
(หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เม.ย. 2564
(หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
2. สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 23 ม.ค. 2564 6-7 เม.ย. 2564
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา 7 เม.ย. 2564
3. ประกาศผลสอบ 27 ม.ค. 2564 16 เม.ย. 2564
4. รายงานตัว / ลงทะเบียน 6 มี.ค. 2564 19-20 เม.ย. 2564
สอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทรับตรง
รายการ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4
1. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มี.ค. 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พ.ค. 2563
2. สอบคัดเลือก 21 มี.ค. 2563 23 พ.ค. 2563
3. ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
4. รายงานตัว / ลงทะเบียน 28 มี.ค. 2563 30 พ.ค. 2563

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo