Hi

โครงการภาษาไทย … ทำไมต้องใช้ให้ดี

04 พฤศจิกายน 2022

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีได้มีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษละภาษาไทยผ่านทางกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ฯ

โครงการ “ภาษาไทย..ทำไมต้องใช้ให้ดี (Why we have to use Thai carefully?) ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในรายวิชา ILA 1102 Business Thai Usage and Business Communication In Thai (For Native Speakers)โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ การวิเคราะห์ และเห็นถึงผลดีของการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามบริบทต่างๆ

ซึ่งกิจกรรมมีลักษณะของการให้ผู้เรียนทำโปสเตอร์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย โดยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวผลจากการใช้ภาษาไทยที่ดีในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และจากประสบการณ์จริงของนักศึกษา

ผลงานของนักศึกษากลุ่มที่ 1

(คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

ผลงานของนักศึกษากลุ่มที่ 2

(คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว