Hi

โครงการภาษาไทย … ทำไมต้องใช้ให้ดี

04 พฤศจิกายน 2022

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีได้มีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษละภาษาไทยผ่านทางกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ฯ

โครงการ “ภาษาไทย..ทำไมต้องใช้ให้ดี (Why we have to use Thai carefully?) ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในรายวิชา ILA 1102 Business Thai Usage and Business Communication In Thai (For Native Speakers)โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ การวิเคราะห์ และเห็นถึงผลดีของการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามบริบทต่างๆ

ซึ่งกิจกรรมมีลักษณะของการให้ผู้เรียนทำโปสเตอร์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย โดยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวผลจากการใช้ภาษาไทยที่ดีในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และจากประสบการณ์จริงของนักศึกษา

ผลงานของนักศึกษากลุ่มที่ 1

(คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

ผลงานของนักศึกษากลุ่มที่ 2

(คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว