Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ 

24 มกราคม 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรรณภัทร แซ่โท้ว รองคณบดี คณะศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา และ นางสาวปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดี คณะการจัดการการ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนำโดย พระมหาธนศักดิ์ ชื่นสว่าง ผู้จัดการโรงเรียน นายสุมานะ แนวดง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียน นางบันเทิง สุกสี ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสำนักภาษาต่างประเทศ และคณะผู้บริหารนักเรียน เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกอบรมของครูอีกด้วย  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว