Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ Protocol Today และ The Diplomat Network พัฒนาทักษะการบริการระดับสากลให้นักศึกษา

25 มีนาคม 2024

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567  วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งมุ่งมั่นในการปลูกฝังความเป็นสากล (internationalization) ให้แก่นักศึกษา นำโดย ดร. ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับ 2 องค์กร ได้แก่ Protocol Today ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านพิธีการระหว่างประเทศ  และการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ และ The Diplomat Network ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรมระดับนานาชาติ การทูต และดูแลแขกระดับวีไอพีอย่างพิถีพิถัน ด้วยทักษะการบริการระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสามองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อกัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีได้ฝึกอบรมทักษะด้านอารมณ์และการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบุคลากรคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

“หลักปฏิบัติในการทำความเข้าใจมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการระดับสูง” Mr. Simon David Lloyd คณบดีคณะการจัดการการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว “โดยเฉพาะการเข้าใจความคาดหวังของบุคคลสำคัญระดับโลกจะช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะตัวให้กับผู้ประกอบการและผู้ทำงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ ทั้งยังจะช่วยยกระดับการบริการภายในโรงแรมนั้นๆ ได้ ทั้งนี้เราต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สบายๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้หรือแม้แต่เห็นการดำเนินการของพิธีสารทางการทูต ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานีจึงหวังว่าจะมอบทักษะเฉพาะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาและทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้สำเร็จการศึกษาด้านการบริการคนอื่นๆ”

ทางด้าน Ms. Adriana Flores, MA Executive Director of Protocol Today Holland กล่าวว่า “โลกาภิวัตน์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกในทุกด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจแบบผู้ประกอบการ ผู้นำและนักศึกษาจึงต้องพัฒนาทักษะที่เป็นสากลในการสร้าง รักษา และจัดการความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้คนจากวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกัน ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี The Diplomat Network และ Protocol Today Holland จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระดับประเทศ และระดับนานาชาติด้วยงานกิจกรรม และการฝึกอบรมที่พัฒนา การดูแลภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการและบริษัทต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่า เราจะเชื่อมโยงค่านิยม วัฒนธรรม องค์กร และโลกของปัจเจกบุคคลเข้าด้วยกัน”

ขณะที่นายพันธจักร ว่องปรีชา CEO & Founder of The Diplomat Network กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นปฐมบทใหม่ในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการต้อนรับและการให้บริการ เช่น วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลก ผ่านการฝึกอบรม การพัฒนา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศ ความร่วมมือสามฝ่ายนี้ จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดการงานอีเว้นท์ และงานนานาชาติ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของระเบียบแบบแผนที่ได้มาตรฐานระดับสากลและหลักการทางการทูต เพื่อให้มั่นใจว่างานอีเว้นท์ต่างๆ จะดำเนินไปด้วยความแม่นยำ ถูกต้อง สมเกียรติ มีศักดิ์ศรี และปลอดภัยสูงสุด”

การร่วมมือกันระหว่าง 3 องค์กรคือ วิทยาลัยดุสิตธานี Protocol Today และ The Diplomat Network ในครั้งนี้จึงถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบ่มเพาะทักษะการบริการให้ผู้เรียนมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมโลกในฐานะ Global citizen ที่มีคุณภาพต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว