Hi

สองนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีโชว์แนวคิดด้าน SDGs บนเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

01 มีนาคม 2024

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024: INCBAA 2024) ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้แนวคิด SDGs – ความท้าทายและโอกาสอนาคตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีแก่นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ในโอกาสนี้ มีนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี สองคนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยฉบับเต็มในการประชุมครั้งนี้ คนแรกคือ นายปวเรศ เคนโต คาไซ จากหลักสูตรนานาชาติ Hotel and Resort Management Program (ปัจจุบันคือ Hospitality Management Program) ซึ่งนำเสนองานวิจัยฉบับเต็มในหัวข้อ “ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและความชอบของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีที่มีต่อ Co-Working Space” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการเสริมสร้างและพัฒนา co-working space ของวิทยาลัยดุสิตธานีให้ดียิ่งขึ้น 

อีกคนหนึ่งคือ นายธนวรรธน์ เชาว์พัชรทวีกิจ จากหลักสูตรนานาชาติ Professional Culinary Arts ที่ได้นำเสนองานวิจัยฉบับเต็มเรื่อง “ผลกระทบของการจัดตารางหลักสูตรแบบบล็อกต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาบันทางด้านการบริการ” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดตารางเรียนแบบบล็อก โดยเน้นทั้งชั้นเรียนภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 

งานวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาจากโครงการหลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ศรีสกุน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทิต อินทุลักษณ์ โดยงานวิจัยของนักศึกษาทั้งสองจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมที่จะเผยแพร่ทางทางเว็บไซต์ของการประชุมต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว