Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ส่งต่อโอกาสให้กับเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร

16 มิถุนายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี  โดยชมรมอาสา ได้จัดโครงการ “DTC Volunteer Camp 10 : Watsaphang School” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่เด็กและชุมชนในพื้นที่ชนบท จุดประสงค์หลักเป็นกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเพื่อตระหนักถึงการศึกษาของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนวัดสระพัง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน  

ทั้งนี้นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารยังได้จัดกิจกรรมสอนทำอาหารให้กับน้อง ๆ พร้อมกับเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญากับคนในชุมชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของนักศึกษา ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความสามัคคี 

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว