Hi

นักศึกษาชมรมทุนการศึกษา ผนึกกำลัง “ส่งมอบความรู้ สู่โรงเรียน”

27 มิถุนายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุก ๆ ด้านของการศึกษาแบบองค์รวม “ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” คือหนึ่งในปณิธานที่องค์กรให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงส่งเสริมกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่ยั่งยืนและปลูกฝังหลักจริยธรรมให้กับนักศึกษาด้วย

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาชมรมทุนการศึกษา (DTC FUND CLUB)  วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดทำโครงการ “Workshop Develop Chef and Mixologist Skill” ขึ้น เนื่องด้วยกลุ่มนักศึกษามีความประสงค์ที่จะนำความรู้และความชำนาญที่มีไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังช่วยตอบสนองการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสนใจในด้านของการประกอบอาหารรูปแบบตะวันตกและการผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เป็นสถานการศึกษาที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนความสามารถพิเศษของนักเรียนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันตามตามบุคคล

ทั้งนี้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีได้นำความรู้เรื่องเครื่องดื่มสุขภาพและทักษะการประกอบอาหารรูปแบบตะวันตกไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถผสมเครื่องดื่มและประกอบอาหารได้ตามมาตรฐาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดยนักศึกษานั้น นอกเหนือจากเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมของนักศึกษาแล้วนั้น ยังถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการที่เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยไปช่วยเหลือสังคม ถือเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการสื่อสาร ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว