Hi

“สองสถาบันลงนามความร่วมมือเพื่อความแข็งแกร่ง” วิทยาลัยดุสิตธานี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพ

09 เมษายน 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดพิธีลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการ” นำโดย นางสาวฟลาวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม (ที่ 3 จากขวา) คณบดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่ทั้งสองสถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาได้ถึงขีดสุดอย่างแท้จริง ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

โดยภายในงานเริ่มต้นด้วยการนำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนสาธิต ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัยดุสิตธานี ต่อด้วยหมายกำหนดการร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ระหว่างผู้บริหารของทั้งสองสถาบันเพื่อเป็นการระดม

ความรู้ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ทิศทางของเทคโนโลยีอาหารในอนาคต” โดยทั้งสามกลุ่มได้ระดมความคิดเพื่อนำเสนอพร้อมการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

จากนั้นเป็นช่วงเวลาของพิธีการลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการ” ในสัญญาของทั้งสองฝ่าย โดยนางสาว ฟลาวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และรองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ของสองสถาบันร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ ปิดท้ายพิธีการลงนามด้วยงานเลี้ยงสังสรรที่จัดเตรียมโดยนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี จากสาขาการจัดการโรงแรม และสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งถือเป็นการสร้างก้าวแรกของความร่วมมือที่แข็งแกร่ง

เนื้อหาและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาของนักศึกษา เป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management) และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาและมีพลังความคิดสร้างสรรค์ พร้อมก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของภาคธุรกิจ

ในข้อตกลงความร่วมมือยังรวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา หรือดุษฎีบัณฑิต รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น การฝึกอบรม การบริการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาชีพ โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือการจัดงานสัมมนา สุดท้ายแล้วผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ก็คือนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ซึ่งจะได้รับความรู้ ส่งเสริมความสามารถ เพิ่มทักษะ จนเกิดเป็นความชำนาญ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว