Hi

คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอาหาร ณ สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 มิถุนายน 2024

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี และกรรมการสภาวิทยาลัย ศ. ดร. ชนาธิป ผาริโน ได้มีโอกาสนำคณะผู้บริหาร ได้แก่ ดร.พิชญาภรณ์ ศรีบุญเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์ รองคณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดร.ลภัสรดา มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกวิจัย และ นางสาวสิริรัตน์ สมัคสิกิจ ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ณ สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีอาหารที่เป็นนวัตกรรมในอนาคต อีกทั้งร่วมเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่” ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางในการทำให้อาหารไทยสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค ช่วยยกระดับภาคธุรกิจอาหารและการบริการให้สามารถพัฒนาผลผลิตทางอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อนำแนวคิดมาต่อยอดใช้เป็นงานโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ต่อไป

วิทยาลัยดุสิตธานีขอขอบคุณสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เอื้อเฟื้อการจัดการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว